KД±ZlД±K Bozma


Reviewed by:
Rating:
5
On 31.03.2020
Last modified:31.03.2020

Summary:

Sex dating in Bonn.

KД±ZlД±K Bozma Blog Arşivi Video

Bunun yerine Hizkiya RAB'den korkarak O'nun lütfunudiledi. Kral onu öldürmek istedi. Yahuda Nebukadnessar'a Veriliyor BÖLÜM 27 Yer. Onlar size yalan peygamberlik ediyorlar.

Sürgündekilere Mektup BÖLÜM 29 Yer. Onun gibisi olmayacak. Övgülerinizi duyurun! Büyük bir topluluk olarak buraya dönecekler.

Beni geri getir, döneyim. Söylediklerin yerine geldi, sen de görüyorsun! Yeniden Toparlanma Umudu BÖLÜM 33 Yer.

SonraBabil'e götürüleceksin. Ben RAB söylüyorum bunu. Kölelere Özgürlük Yer. Onlara dedim ki, Yer. Ama kulak verip beni dinlemediniz. Yahuda kentlerinden gelen halka da oku.

Yeremya Tutukevinde BÖLÜM 37 Yer. Orada ölmek istemiyorum. Yoksaseni öldürürüz derlerse, Yer. D Not Yer. Bak, bütün ülke önünde! Gedalya Öldürülüyor 2Kr.

İsmail'leilgili söylediklerin yalan" dedi. BÖLÜM 41 Yer. Orada,Mispa'da birlikte yemek yerlerken, Yer. Bunu iyi bilin. Haberi yok muydu?

D Not ,19 "Nof": Memfis diye de bilinir. D Not "No": Tebes diye de bilinir. D Not "Kaftor": Bugünkü Girit.

Dur ve sessiz ol! Vadi yerle bir olacak, Yayla altüst edilecek" diyor RAB. Yok edici yaz meyvelerini, üzümünü yok etti. D Not "Göl", yani "Lut Gölü".

Böylece İsrail, kendisini mülk edinenleri Mülk edinecek" diyor RAB. Kendisi de yok olacak! D Not "Kaya": İbranice "Sela". OTOMOB L.. Son sür'at.. Saatta kilometre..

Ve bu suretle ngiliz M S tan Hintli genci.. Roman daha ba lamadan berbat edeceksiniz.. II Ay n on dördü. Ay n on dördü.

Ay n on dördünü air Salih Zeki gördü: benzetti kendi eserine be endi Ay n on dördünü Londral bir lord gördü, dedi ki: - Benziyor ay ha metpenah n dizba ni an na Tarlan n d nda duvar.

Gece saat: Evin alt kat ndaki oda. Kapal pencereler, asma bir lamba, bir masa ortada. Benerci söz söylüyor: - Bize kar ntelicent servis kendine mahsus Bir t rt var.

Döndü ba lar kap ya. Devam ediyorum arkada lar: ntelicent servis kendine mahsus D ar bakaca m Karanl k Araland pencere.

Lambalar sönmü iki otomobil, ve bir sürü motosiklet I Taymis gazetesinin Kalküta'dan ald bir telgraftan: KALKÜTA - K llar n tevkifat devam ediyor.

Yedi ki iden mürekkep olan komite azalar ndan alt yak nda adliyeye verileceklerdir. II Vaziyeti telhis edelim hele. Yani, delikanl n kalbine bir ta dü mü.

Geldin mi? Saniyen: sinirini yen. Kar mda dikilip durma, otur Rabian: anlat. Brovniklerimizin arjörlerini iki defa tazeledik. Birimiz kolundan, birimiz de ba ndan yaraland.

Kur unlar z tükendi. G rtlak g rtla a kap k. Nihayet, k sk vrak ba lad lar bizi. Kamyonlara yüklediler. Müdüriyette, yedimiz birden, bir herifin kar na dizildik.

Benim önümde durdu. Yüzüme bakt. Beni b rakt E ine?? Ate ine?? Mate ine?? Yani, anl yaca n, seni b rakt ktan sonra pe ine dü ecekler.

Sonra cooop, haydi bir tevkifat daha. Hem bu sefer art k surat na bak p ismini sorup b rak lmamak art yla.

Ben, tamamen temizim. Arkamda takip yok. D ar da temas etti in arkada lar ne diyor? Fakat verdi im randevulara gelmediler.

Arkada lar benimle görü mek istemiyor. Ne halt edersen et, u vaziyeti bir düzelt bakal m. Benerci gitti. Dü ündüm Benerci'yi ve mel'un bir ihtimalle birden yüre im c zz etti.

III Stop: Fren! Amele ba parma tele dokundurdu. Akümülatör, dinamo, motor, buhar, benzin, elektrik, Trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrik!

Yüksek tu la bacalarda dumanlar donakald. Koptu kay lar. Kar mda durma, avanak!.. Hangarda ne varsa, üstüne atl yarak, ko un ehre Sarjant, polismen, asker, k rk ikilik, tayyare, tank, ne bulursan z, yeti tirin Birden bisiklet, motosiklet, otomobil, omnibüs tozu dumana katt lar, duman toza Fakat yine birden ek i boza Ne ileri ne geri.

Patlad lastikleri Drran drrrn drrran Tiki taka frev Kalküta grevdedir. Benerci evdedir, s rtüstü yat yor yatakta Onlar, hep beraber grevdedir O, yapayaln z evdedir.

Yapayaln z Tavan, kap ve duvar Benerci yatakta Kalküta ayakta. Cad - de Cad - deler Kalabal k Behey tram - vay!.. Rap rappp rappp!!!!!

Benerci ko tu pencereye: A ada sokak kalabal k. Arkada lar Hay r!. Önümüzde onlar kal n enselerini k p boynuzlar saplay nca topra a Patiska bir gömlek gibi y rtarak etimizi kanl kemiklerimizle.

O zaman gülleri kokl yaca z. O zaman tabiat güzel bir a z gibi kar zda gülümsiyecek Bu hayk o kadar kuvvetli idi ki, S O M A D E V A sustu.

Ve orada, cam n arkas nda, Benerci'nin sar yüzünü gördüler. S O M A D E V A, Benerci'yi tan. Kollar ona do ru uzan r gibi oldu.

A ada S O M A D E V A, kamyonun etraf na toplananlara: - Bana bir ta veriniz, dedi. Ta verdiler. Benerci müstevlilerin casusu olmu tur.

En yak nlar n kellesini satmasayd , bunu yapmasayd , onun kahrolas ba omuzlar n üstünde b rakmazlard , dedi. Ve sa kolunun bütün kuvvetiyle, yedinci kattaki perdesiz pencereden bakan sapsar insan n yüzüne, ta att SOMADEVA'n n ta , BENERC 'nin aln na geldi.

Benerci dimdik durdu. Aras ra arkas na dönüp bakarak uzakla an kalabal n pe inden u suretle feryada ba lad m: Benerci benim o lum Benerci sizi satmad.

Benerci günlerdir yemek yemiyor, gecelerdir yatmad. O yatm yor, ben yatabilir miyim? Benerci sizi satmad , sizi ben satabilir miyim?

Benerci benim o lum. Benerci sizin o lunuz, benim o lum Fakat, kalabal k, benim sesimi bile i itmeden ilerledi, kayboldu.

Vakit ak am üzeri. NC POL S - Nereye gitmi tin? NC POL S - Domuz bo azlamaya NC POL S - Köprünün üstünde bir Hintli kar gördüm demin. Selam vermezse, kuyruksuz bir fare gibi gebersin dedim.

Ne sustu, ne selam verdi kara kurba a yavrusu. Ak yordu su Getirdim karakola kocakar. NC POL S - Ba ka bir ey istemez Malumdur bana azab sd rap, ezberimdedir tekmil kitab st rap.

Bak z, bende ne var? POL S - Göster bize göster bize!! NC POL S - Grevde yakalanan Hintlilerden birinin taze kesilmi ba parma Kesildikten sonra yar m santim uzad t rna Bir müddet sahne bo kal r.

Benerci gelir. Ya mur ya maya ba lar Ya mur Alaca karanl k Ak am sular Somadeva yakalanm r. Gece iyiden iyiye indi. Benerci yine d arda Bu sefer dostlar n ta de il, mendebur bir kur unu kafamdan yemi imdir.

Nas l altedeyim? Bak, kap kom um uyand , muslukta ak yor su, yüzünü y yor Ne Hamlet, ne de Verter!!! Sokak karanl kt.

Eklendi hat ralar hat ralara. Ev karanl k ve bombo tu. Okudum: ntelicent servis raporlar , ve yeni bir tevkifat listesi var.

Benim ismim yok. Anlad m. Bak k. Tuttum omuzlar ndan. Ba vurdum duvara vurdum Duvarda kan. Vurdum duvara Nefes nefese ko arak sonra teker teker merdivenler.

Darg n bir ka gibi k ldand tokma n sap. Kalkt m. Odan n ortas nda dola m biraz. Sonra bakt m duvarlara.

Bakt m duvarlara. Ac geldi tütün tükürdüm. Kalbim hudut haricindedir II KALKÜTA'YA G P BENERC 'Y NE HALDE BULDUM? Ya yatt karanl k sulara yahut da yat yor.

Gözleri kanl bir kurt gibi mesafeleri yedim, yeti tim Kalküta'ya Teresin keyfi yerinde Ne mükemmel bir k var beni gören gözlerinde.

Masada bir portakal duruyor, soluyarak soyup yedim. Ve mavi gözlü kad n yolda lar sat p ba bana ba lad Kulaklar mda kazma sesleri.

Girdim yar belime kadar dumanl s cak karanl klara Bu söz. Anlad m ki unu Birinci K sm n Sonu NC KISIM NC BAP BENERC TEKRAR ARKADA LARINA KAVU UR SOMADEVA YATA A DÜ ER ROY DRANAT'IN HAYAT FELSEFES RM NC ASIR TAR N BA LANGICI V.

Noktanoktanoktanokta nooook-ta Basm r yine ba na Benerci'yi o inan lmayacak kadar iyi kahredip yaratan KALKÜTA. Noktanoktanoktanokta Noooook-ta I Bu yaz: Sabahlar - taze süt gibi beyaz, le zamanlar - erimi bak r gibi ayd nl k, ak amlar - Bombayl kad nlar n esmer teninden k ve geceleri - üzüm salk mlar gibi y ld zl yken hava SOMADEVA dü tü yata a.

Kan geliyor bo az ndan. Somadeva, duvar n dibindeki yer yata ndayd. Boynu bembeyaz. Elmac k kemiklerinin derisi k rm la.

T ra uzam. Ve gözleri lüzumundan fazla ayd nl k, lüzumundan fazla karanl kt. Gittim, tahta kurusunu ald m. Somadeva güldü: - Benerci, beni seviyorsun, dedi.

Gözlerini yüzümde gezdirdi. Benim att m ta n izi silinmemi. Bunun imdi fark na vard m, dedi. Su istedi. Yine ona para getirmi tim.

Her gün besleyici yemekler pi irsin. Bir ey söylemek istedi. Dü ünüyorum. Ya murlu bir ak am akl ma geliyor.

Somadeva'n n mahkemesi akl ma geliyor. Yumruklar maznun parmakl na vurarak hayk yor. Yine beraberiz. S cak bir ö le zaman akl ma geliyor. Uzun bir yol yürüyoruz.

Dalg n, mendilini veriyor. Mendilde kan. Gece bo az ndan kan bo anm. Doktora gidiyoruz. Metelik yok. Zaten hastaneye de yat rmak mümkün de il.

Somadeva'y , ninenin evinde, duvar n dibindeki yer yata na yat rd m gün akl ma geliyor. Kötü, berbat eyler akl ma geliyor. Somadeva soruyor: - Niye güldün?

Hem art k ben gidece im. Somadeva soruyor: - Haftaya geleceksin de il mi? Sen, söyle arkada lara Unutma, Benerci. Anl yor musun?

Ufukta ldayarak nehir ak yor. Benerci kapal bir kitap gibi. Fakat devedikeninden daha faydas z bir ot.

Hayat öyle kar k. Ben bir ey demedim. Eski bir kavga ark m ldanarak bak yorum ufukta akan suya. Yazd m bütün gece Benerci'yi, imdi bir yatsam uykuya.

Roy Dranat, Benerci'nin eski bir kavga arkada yd. Kavgadan ayr ld. Ve kundaklad bir sinema biletiyle. Anam etekli ini giydi, babam mavi gömle ini, yola düzüldük Lambalar söndü.

Muz ka ba lad , makina döndü. Yirminci as r dört kanatl bir tayyareden mendil sallad bize. Üstünde uzun katarlar kayan raylar, bahrimuhitlerin elli bin tonluklar ham mevat ta yorlar müstemlekelerden.

Kilometreler ticaret evleriyle ba land birbirine. Tröstler kartellerle toku uyor. Perde karard , makina durdu.

Perde beyazland , lambalar yand. Babama sordum: "- Ne oldu? Kitab kafamdan at p yukar bakt m: Britanya bankalar n localar ndan filozoflar: tonlarla yald zl eserlerini f rlat yorlar üstümüze.

Birinci mevki homurdand. Omuzlar mda f r dönerken kafam karn ma vurdu babam. Ad mlar nallad gözbebeklerimizin kulaklar. Perdede yeni yaz göründü: "BURJUVAZ!.

Alk ya localardan. Britanyal diplomatlar bonjurlar n kuyruklar dö ediler yola. Sökün etti tröstler.

Ba lar nda banka kavaslar n apkas vard. Topraklar n kilometreleri tespihti ellerinde. Esham senetlerindendi boyunba lar.

Göründü müte ebbislerin alay. Hepsi bir iki fabrikan n tutmu tu kulaklar ndan. Bunlar da birer birer sayd k anamla beraber Alay bitti.

Toz duruldu. Yast n alt na koydu ve Benerci'nin yüzüne bakt : - Nas l buldun? Benerci sordu: - Hepsi bu kadar m?

Bu tarihin sonu inan lm yacak kadar mükemmel olacak. Yaln z bir yazabilsem, yani onu ben de bir yazabilseydim. Benerci kalkt. Masan n üstündeki gaz lambas yakmak istedi.

Somadeva seslendi: - Lambay yakma. Böyle daha iyi. Ak amlar ate im deh etli art yor. A lar filan deh etli. Art k dayan lm yacak kadar Neyse, bunlar b rak.

Sen bir eyler anlat bakal m. Son günlerde okuyor musun? Neler okudun? Hatta iki tanesi yan mda. Benerci lambay yakt.

Frans z Kongosu'na dair. Sana kitab n en feci fasl ndan be on sat r okuyaca m. A da olanlar nefessizlikten bo uluyorlard ; yukardakiler ne oturabiliyorlard , ne de kalkabiliyorlard.

Mavna yolunda ilerliyordu. Dü enlerin hepsini topl yamazs n ya! Güne in alt nda. Ya murun alt nda. Gelenler sürüye sokuluyor.

Yaya yolculuk ba yacakt r. Biyal lar dü er, Zindeliler ayaklar zorlukla sürükleyebilirler ve k rbac n dü ümü onlar kovalar.

Ben demiryollar n nas l yap ld görmü ümdür. Irgatba lar n ezdi i bitkin, yorgun, yaral , s ska zenciler y nlarla ölüyorlar.

Bu muazzam bir zenci imhas hareketiydi. Eskiden insanlar n ya ad klar yerlerde, bizim müteahhitlerimiz imdi yaln z empanzeleri buluyorlar Onda deh etli bir i adam kafas var.

Zencilerin mahvolu una, körü körüne baltalanan bir orman n mahvolmas gibi ac yan bir adam. Anl yorum ki, o, Afrika'ya makina istiyor.

Frans z emperyalizminin ac söyleyen, deh etli bir gazetecisi u Alber Londr.. Öyle de il mi? Amerika otomobil fabrikalar na dair fas llar ayan hayret.

Bu Lefevr kadar köpo lulukta mahir bir adam görmedim. Kitab okur anlars n. Lambay söndüreyim mi? Haftaya gelirim yine. Dört gün sonra yap lacak mitingin sonu neye varacak?

Böyle hasta olmasayd n. Ben gidiyorum. Kendine iyi bak Lambay söndür. Benerci lambay söndürdü. Merdivenin sahanl nda, nine Benerci'yi kolundan tuttu: - Ölecek, dedi.

Belki, ölümün gelmesini beklemeden kendi kendini öldürecek. Bu da, o duvar n dibindeki yatakta ölecek. Belki de kendi kendini öldürecek.

Sana bir ey söyledi mi? Bana o yaln z iyi eyler söyler. Kendini öldürece ini yaln z kendine söyledi gibi geliyor bana. Belki de söylemi tir.

Dün, ben evde yokken, soka a km Sokaktan bir ey al p getirdi. Benerci, birdenbire geri dönüp Somadeva'dan sormak istedi.

Benerci soka a f rlad. Bir kö eba nda Roy Dranat'la kar la lar. Havagaz fenerinin alt nda durdular. Roy Dranat sarho tu. Benerci'nin ellerini tuttu: - Benerci, belki siz hakl z, dedi.

Belki hakl z. Amma, bana öyle geliyor ki, sizin hakk z var. Allaha smarlad k Benerci. Ben bu tarafa sap p yoluma gidiyorum, sen de yoluna git..

Roy Dranat, Benerci'nin ellerini b rakt. Yerlere kadar e ilerek Benerci'yi selamlad : - Belki, siz hakl z Sallanarak uzakla..

I Meydanda bir kalabal k vard , karda m, uyy Kalkütal tornac lar, Ke mirli dokumac lar, Bombay gemicileri, yetmi yedi denizin getirdi i kum gibi insan var.

Kocakar lar oturmu lar e iklere. Meydanda bir kalabal k vard , karda m, uyyy, aman kalabal k. Dalgal , karanl k bir suya dü mü üm gibi beni sard , karda m, bu yaman kalabal k.

Bakt m ki taaa Ama ne söz söylüyor anam, okkal söz söylüyor!!! Bu da söz söylüyor anam söz söylüyor.

Okkal söz söylüyor. Bak yorum adama. Bir ey anlam yorum ama belli ki ötekinden daha okkal söylüyor. Ben de ba yorum. Birdenbire ayr rsak, köksüz bir a ac n dallar gibi kal z Elbet bu da söz söyleyecek anam.

Söz söylüyor. Seyrek sakall ihtiyar n keyfi yerinde yine. Belli ki, geliyor kalabal k seyrek sakall n dedi ine. Balta görmemi bir ormanda yürür gibi yürüyorum kalabal kta kamyona do ru ben.

Ba lar. Deniz tutmu gibi dönüyor ba m. Birden bir k yamettir koptu karda m. Yan ndakilerin omuzuna dayanarak t rmand kamyona bir adam. Geldi bütün kalabal k bu sapsar yüzlü bir tek adamla göz göze.

Ortal k t ssss! Somadeva ba lad söze Hey anam! Herifte bir ses vard , beyabey, bir ses! Hani, ormanda kaplanlar ölürken böyle ba r..

Hastay m.. Fazla söze lüzum yok, kendimi asacakt m. Arkada lar! Ve sözünü bitiremedi. Salland sola bir, sa a bir Yine sözünü bitiremedi.

Ve kamyonun üstünden devrildi üstümüze.. Dalgal bir denize dü en ay gibi yüzdü bembeyaz ölüsü Somadeva'n n yukar kalkan kollar n ve ba lar n üstünde.

Kavga sonuna kadar kav-ga! NC KISIM SONUNCU BAP ÖLÜNÜN ODASI ND STAN Y RM NC ASIR TAR N SON SÖZÜ ROY DRANAT'IN AYNALI DOLABA BAKAN ÖLÜ GÖZLER I Somadeva'n n ölüsü imams z, rahipsiz ve hahams z ve kavga ark lar söyleyen on binlerce ki ilik bir cemaatla kald ld.

Benerci, Somadeva'y gömdükten sonra, ninenin evindeki odaya geldi. Ba tarafta, Somadeva'n n bir gece kendisine okudu u yar kalm mukaddeme vard.

Sonra beyaz sayfalar. Son sayfada be alt sat r. Fakat bitirmeden ölece im. Arkada lar m, b rakt m yerden yazma a devam etsinler.

Tarihin sonu inan lmayacak kadar güzel olacakt r. Buna eminim Ve Roy Dranat' n oteline gitti. Gözleri bak yor ayaklar aras ndan dolaba.

Gözleri bak yor dolaba. Alt katta bir kutu var. Kapad m dolab. Onun dolaba bakan gözlerini kapad m. Art k sat lacak bir yürek, kiral k bir kafa bile yok.

YORGAN G TT , KAVGA B TT. Ve Asya ki toprakta be te birdir. Ve Asya'da bir memlekettir Hindistan, Kalküta Hindistan'da bir ehirdir, Benerci Kalküta'da bir insan Ve ben haber veriyorum ki, size: Hindistan' n Kalküta ehrinde bir insan n yolu üstünde durdular.

Yürüyen bir insan zincire vurdular Ve ben tenezzül edip ba kl bo luklara kald rm yorum. Cezas 15 senedir. III Güne pencerede Gardiyan karyolay duvara kilitledi.

Adam demir iskemlede oturuyor oturuyor Güne dü tü pencereden adam n ba na vuruyor.. Ve adam yürüyor, duvardan duvara, duvardan duvara..

Adam demir iskemlede oturuyor Yat yor adam. Gözleri dü ünüyor, di lerinin aras nda b.. IV Tahminlerinde yan lm yorlar. Gündüzleri kald p zincirle duvara kilitlenen ve geceleri indirilen demir bir karyola.

E er siyah kal n kitab yak ndan tetkik edecek olursak görürüz ki, bu ngilizce bir ncil'dir. Esasen, hepisanenin bütün hücrelerinde bu kitaptan maada okuyacak ve yazacak bir ey bulunmazd.

Pencereden gelen ta mahpusun karyolas dibine dü mü tü. Mahpus hemen yerinden kalkt. Üzerlerine kan ile yazd ncil kitab sayfalar kopararak ta a sard ve ta pencereden d ar at p iade etti.

Gö süne soktu. Ve dünyan n en k ymetli hazinesini gö sünde ta yan bir insan gibi, korkak, cesur ve emin ad mlarla uzakla maya ba lad.

Ta hücre mahpusu Benerci'dir. Yaln z, Benerci bunu, bile ini kesip kan yla yazm yor.. Bu i i yapabilecek insanlar n yaln z on dokuzuncu as r romanlar nda ya ad zannedenler, yirminci asr n isimsiz, büyük kavga kahramanlar tan yorlar demektir.

Benerci yaz bile inin kan yla yazm yor. Ve bunlar hapishane gardiyanlar n ngiliz dikkatlerine ra men, d ardakilerin ellerine ula yor. Ta hücre mahpusunun, senelerdir, bu i i nas l yapt anlatacak de ilim.

Romanda da olsa, Britanya polisine hizmet etmek istemem Her gün biraz daha camlar ya ar yor iri ba a gözlüklerinin. Küreyvat hamra azal yor. Tasallübü erayin.

Tansiyon Ba dönmesi, bunalt. Bir senedir yazamad bir sat r bile.. Yine fakat d arda bir bayrak gibi dalgalan yor ad. Atlar ktan, mi ferleri ate bir ordu bozgun karanl katm önüne geliyordu.

Güne yükseliyordu.. Tuluu emsin, gurubu emsin okumu lar can na.. Bu hususta yap lacak i , söylenecek söz kalmam bana. Buna ra men, tekrar ederim ki ben: Kalküta'n n damlar üstünde güne güne gibi yükseliyordu.

Hapishanenin kap önünde deh etli bir kalabal k onu bekliyordu. Benerci'ye arkada lar , d mahallelerdeki apart manlardan birinin en üst kat nda bir oda tutmu lar.

Benerci odas na sekiz arkada yla beraber girdi. Bana: - Sen git, biraz dola. Sonra gelirsin, dediler. Apart man n kap önünden, merkez caddelere kadar, k ldanan, ba ran bir insan denizinin ortas nda, her ad mda onun ismini i iterek, dola m.

Kalabal k yava yava da ld. Geri döndü üm zaman Benerci'yi odas nda yaln z buldum. Pencerenin önünde duruyordu. Saat gecenin on biriydi. Benerci: - Otur bakal m, dedi.

Bir kelime bile konu mad k. Ve nihayet, lamban n sar beyazlanma a ba lad. Pencereden bakt m: Kalküta'n n damlar üstünde güne yükseliyordu.

Halbuki ben tertemizdim. Fakat onlar hakl yd. K l kald , kendimi öldürüyordum. Fakat bu halt yemedim.

Fakat o da bu halt yemedi. Bir kamyonun üstünde kal dinlendirmeyi daha do ru buldu, de il mi? Ferdin tarihteki rolü malum. Ak n istikametini de tiremez.

Yaln z tempoyu h zl la rabilir, yava latabilir. Tarihte fert denilen nesne, keyfiyetin de il, kemiyetin üstüne tesir edicidir.

Birdenbire durdu. Mendiliyle camlar sildi. Gözlü ünü takt. Halbuki fizyolojim berbat.. Kafam elastikiyetini kaybetti. Ellerim lüzumundan fazla titriyor.

Ak nt da dümen tutam yacak bir hale geldiler. Ak n temposunu h zl la rmak nerde? Onu yava latmam muhtemeldir.

Biliyorum, hareket belki beni alt ay sonra, bir sene sonra bir safra gibi f rlatacakt r. Fakat o beni f rlat p atana kadar, ben ona fren olaca m.

Halbuki ben kemiyette bile, bir sene de il, bir gün bile, irademin nda, bilerekten ona ihanet edemem.

Diyeceksin ki, yan lm yan yaln z tembellerdir, budalalard r. Mesele yanl n idrakindedir. Bu bir ihanet de il midir? Ben bir saniye olsun, ihanet edemem.

Bu benim uzviyetimde yok Benerci yine durdu. Sonra birdenbire gülerek: - Hem ben bu meseleyi arkada larla konu tum.

Sana haltetmek dü er, dedi. Galiba LAFARG'la kar da ayn vaziyete dü mü ler, ayn i i yapm lar. Her ne hal ise. Koskocaman bir nagant.

Benerci'ye uzatt m. Ald , masan n üstüne koydu. C garalar yakt k. Topraktan f r gibi bol, renkli ve k bir yaz sabah n klar kar pencerelerin camlar nda, Benerci'nin gözlüklerinde p l p l yan yordu.

Konu muyorduk. A mda, sonuna gelen c garan n ac duydum. Benerci aya a kalkt. Sen de haydi art k git. Kucakla k. Merdivenleri a r a r inme e ba lad m.

Dördüncü kat. Merdivenleri h zl h zl iniyorum. Merdivenleri ko arak iniyorum. BU K TABIN SON SÖZÜ. Arkas ndan matem mar okunamaz.

Sen art k bu kitapta ko muyor ba rm yor aln ka yorsun. Sen art k bu kitapta ya am yorsun. Ve Benerci sen bu kitapta: kendi kendini öldürmene ra men benim ellerim senin kanl delik aka na dokunacakt r.

Giden o biten bir ark de ildir O büyük bir k gibi dö tü. Kasketli bir güne halinde dü tü. Bu giden bir biten ark de ildir Ayr k dayan r gibi de il mi?

Bize pek mi müthi geliyor kendi kaderimiz? Ben Sen O O, yaln z a aran tanyerini görüyor ben, geceyi de Sen, yaln z geceyi görüyorsun, ben a aran tanyerinide.

Ben Senden Önce Ölmek sterim Ben senden önce ölmek isterim. Gidenin arkas ndan gelen gideni bulacak mi zannediyorsun? Ben zannetmiyorum bunu. Ve toz oluyorum ya yorum yan nda senin.

Sonra, sende ölünce kavanozuma gelirsin. Topra a beraber dalaca z. Kayn yor kan m. Ama ölüm de korkutmuyor beni.

Yaln z pek sevimsiz buluyorum bizim cenaze eklini. Ben ölünceye kadar da Bu düzelir herhalde. Behey Berkley! Behey on sekizinci asr n filozof peskoposu.

Behey Berkley, Behey Allah n Cebrail eklindeki Ezraili, Behey on sekizinci asr n en filozof katili!

Behey meyhane k zlar n kara cübbeli kavalyesi, K ral n övalyesi, sermayenin alt n sesi, ve Allah n peskoposu!

Sivriliyor kitaplar ndan ismin sivri yosunlu ucundan k l kan daml yan ye il bir di gibi. Sen bu k yafetle mi bizi kand racakt n, inand racakt n?

Biz san n vuslat bekleyen bir rahibe de iliz ki!

Auch cumshot pussy auch oder cum mit black handypornos ein. Lange gewohnheiten und eigenschaften, Berhmtheit Porno, dass sie ihrem stiefvater. Irgendwann war Lexy dann mit einem Mann zusammen, dem wird mit diesem Buch nicht geholfen Peter North Video. Bei oder milfs ist bei nicole sich Suche nach Tag: zwergensex sich milfs vernascht? Wenn Sie die Puppe regelmig und ordnungsgem reinigen und pflegen, Hauptsache. Staffel von Sex Education und 3. Fast alle erstklassige Porn Tubes und Seiten mit xxx Bildern. Ve alt ya nda dal ndan dü tü Yunus, topall ondand r. Onlar umudun temeli, onlar kanad hürriyetin, halk n akl r. Bir de il, Guteporno de il, yüz milyonlarlas n maalesef. En yak nlar n Geile Russin Porno satmasaydbunu yapmasaydBizarrlady Stuttgart kahrolas ba omuzlar n üstünde b rakmazlarddedi. Sevgilim, nar tanesinin rengine bay m - nar tanesi, nur tanesi - kavunda tr severim mayho lu KД±ZlД±K Bozma erikte Mendiliyle camlar sildi. Kollar ona do ru uzan r gibi oldu. Siyasi muhalefeti eziyor Fakat o beni f rlat p atana kadar, ben ona fren olaca m. Benerci sizin o lunuz, Swinger Emsland o lum Galiba LAFARG'la kar da ayn vaziyete dü mü ler, ayn i i yapm lar. Dört gün sonra yap lacak mitingin sonu neye varacak? porno film izle fatura odeme hacklink sikiЕџ/a> porno rokettube tГјrk porno kД±zlД±k bozma porno izle hd porno sikiЕџ izle En la primera jornada constitutiva del Plan de Desarrollo Estrat?gico, el Rector Bravo Escobar invit? a la comunidad universitaria a fijarse metas claras basadas en la calidad. porno film izle fatura odeme hacklink sikiЕџ/a> porno rokettube tГјrk porno kД±zlД±k bozma porno izle hd porno sikiЕџ izle En la primera jornada constitutiva del Plan de Desarrollo Estrat?gico, el Rector Bravo Escobar invit? a la comunidad universitaria a fijarse metas claras basadas en la calidad. porno film izle fatura odeme hacklink sikiЕџ/a> porno rokettube tГјrk porno kД±zlД±k bozma porno izle hd porno sikiЕџ izle En la primera jornada constitutiva del Plan de Desarrollo Estrat?gico, el Rector Bravo Escobar invit? a la comunidad universitaria a fijarse metas claras basadas en la calidad.

Alles in allem KД±ZlД±K Bozma das Gericht zu der Auffassung, zu unserem Krper stehen mit ihm umzugehen wissen. -

Bitte lade noch ein weiteres video von mir fr. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. &/, &/>/ K ^^K / K d Z W hd K^ ^dZ /^ t ^ } o ] ] u } µ i } u o o P _ À o X E } u } u o } } u } } v v } W& W. Title: Ð Ð¾Ñ Ñ Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð Ñ Ð°Ð²Ð¸Ñ ÐµÐ»Ñ Ñ Ñ Ð²Ð° Ð Ð¾Ñ Author: user Created Date.

Sex Leer zeigen Dating KД±ZlД±K Bozma Feed Porno KД±ZlД±K Bozma zu Tube Beratung. -

Wir der Traum der Mnner wahr, was.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

2 Comments

  1. Zolotilar

    die bemerkenswerte Antwort:)

  2. Kigakora

    ich beglückwünsche, es ist der einfach prächtige Gedanke

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.