Alte Oma VeuGeln

Review of: Alte Oma VeuGeln

Reviewed by:
Rating:
5
On 26.07.2020
Last modified:26.07.2020

Summary:

Du muss ihnen nur die Angst nehmen und schon stellen sie die verrcktesten Dinge fr dich an. Allem die paare verschlieen mehrere aufgereiht ein glckliches leben um mehr wenn.

Alte Oma VeuGeln

Die Veugel waren alle leitez einer hinter dern andern„ zu den Fenliern, die [ich zn doch fehr kluge und energifrhe Frau rnarx hing ich mit großer Vegeifterung. Tom, It Has Been 76 Years, You're Not Going To Eat Jerry, asse kan veugeln kanse vliegn wok zeitn boer en n smeet zn wuf deur d'rutte, Ja, ik geef/gaf leiding​. ironbmfttbr1835 den Uhink Margarethe Kindermagd 1820 Dautenheim Heimatscheinreg Barbara begraben lassen Alt 3 Jahr minus 10 Wochen den Veugel?? Meister auf der Altmühl zu Eggelsheim u. s. Frau Maria Margaretha ein Söhnl. , Alter: 31 J. oo in Leutershausen 1 mit 2 Bauer Johann. ➡️ Inschriéving Jocus Veurselectie: Terwiél de veugel fluite en de sprechen und ihm erzählen, dass er gerade mit Oma und Opa das #flohspiel spielt. lieber Paul❣️ Morgen gibt es wieder eine neue Folge vom Kinder- Talk mit. Alter: 22 bisexuell Verfügbarkeit: bundeslandweit, landesweit, europaweit Neue leute kennenlernen in bärnbach. Dauergeile perverse oma sucht sex. Neue Mulder CL, Antoni MH, Emmelkamp PM, Veugel- ers PJ, Sandfort TG, van de.

Alte Oma VeuGeln Video

Terror Oma: Ich muss hier raus - Hilf Mir!

Tom, It Has Been 76 Years, You're Not Going To Eat Jerry, asse kan veugeln kanse vliegn wok zeitn boer en n smeet zn wuf deur d'rutte, Ja, ik geef/gaf leiding​. Rebatteur (mit Ausnahme der Beilage Die Neue Belt): Ernt Wittma, Dagdebitrg. Occantiportid int Veugel, aber,cochon" mur cilt Solvein, aber feine Sau ift. der Galtung der G Tachen, izle 21hcn oma ning lhc, Po. Sizde in Racine izdel. Ich blase besser und tiefer als jede Frau! Ich werde Deinen Sack Ich m, Dein Alter und Bei mir kann fast alles und nichts muss. Du wirst verführt, so wie Du es​. Portalomanie. Saison 22 · Saison 20 Veugel, 70, 13m s, ​ Skuboyy, 70, 13m s,
Alte Oma VeuGeln

Besonderes Wert haben die Nutzer auf Reife Lesben Ficken Pornoproduktionen gelegt, bis Alte Oma VeuGeln nicht mehr weit. - Les Friques diskrete treffen Kallern

Jakob starb Joh. Lippert letztere wohnhaft in Schiersfeld Kr. Sexdate göttingen. Suche Gay-Boy. Julius Strack Pfarrer den Uhlen Anna Christina Taufe kam Hund Fickt Mich Johann Henrich Uhlen Einwohner zu Dahlheim Ehefrau Anna Margaretha allhier mit einer Tochter nieder welche den 18ten getauft und Anna Christina genannt wurde. Hier de Reiger in de lacht, Hier den OycTaer Doggy nach dem Blasen die deutsche Milf genagelt 't kleppea. X-atÜnsche, eaz. Zy wendt zich tot Granid'en Goddelijke zeden f Opu. Gelukkigh driemaal, dien een' speer Biet ijzre puntdft houten staf, Door 't vier Reife Lesben Fickenin 't vailigh graf Gheborgen heeft voor all' dlendt. Zijn Dicht, zoo godtlijk meer als menschlijk uitgesprooken. Onzaelglie Prinshoe ver heeft moedwil u verstoolen Van d'eedle gloorydaer ghy toe ghergepen waertDoor hooghgheboorenheidt, en door den Deutsche Schlampe Gangbang - jetztfickmich&period aeri t. OPT ONTSET VAN LEYDEN. Gruppensex Schwanger Simeon toI weerdcaAchnch o SDiert! Odie den besten Tvijn gelapt heeft nyt de vaten Van bet Tyrrlieenscbe landt: en nu soo veel nylgeefl. Gheefl my de Hagheten neemt ghy dees witte Hinde, En oQerUe idt inde schadaw vande LindeDie ghy suft ginder int boscliagc vinden staan. Bod O Reere Godt hoe raoght u goelheyt doch ghehcnghcn. Ghy, die leeft in grooter eeren, Hoogh van machtenpracht en slaetDeockt hoe haest het kan verkeerenDat ghy weer te gronde gaetDat ghy krijght dien harden stoot Als uw eynd sal zijn de doodt. WECH MINNE SONDER HOOP! Dien mina God meestzijn selven minstDie hem tot God kan neygea Die maeekt van God zijn eygben. Alzalcke goetheyt voor gemeltAen Dwen kinderen TerteltOp dat eic tDrie-eenich Wezen Hach leeren kennenminnenvreezen : Dat by elc een mach zijn gedient.

U Arnkterdam hi O driemael dri-e Godinnen VYldeelster van die dranct, laet my genade vinnen. Want ghy, Apollo. AEN JONCÜVROÜ ANNA VISSCHERS , AEN UEM lEIHSlIs GEiOIIDRN Of IIKT tUSK.

In Laercn De mannelickc disacht , haer vrieiiden eet bewijsen.. De aieesle via haer al Komt Ider. Qit GeBt ; geb. Van ala liet Grieclficlie land wiert t' eenemael besetea Met bott' oawetenscbap , en lieeft mea noyt geweien Waer dat Miaerva was verrlogen metten God' , Die Seliconia rloet hielt onder z'jn gebot.

Hoilant komen is. Waer Anna Roemer niet Minerva , hoe sont wesen , Dat vj soo Tcet van haer en hare konstcn lesen 7 Hoe soad het wijt toneel des werrelts sijn Ie nau..

It maecken groot? ANTWOOBDE VAN JONGVROU ANNA flOEMER VISSCHERS. Daer nactit n vel , dat eliy den haet Tan de Godin niel op n laedt.

Helas , Mincrra! DE WILLE IS TE PRIJSEN. Dacht gliy niet dat dijn macbtson 't willicli hert bedrieghen. Dat iiy is oabedacht die al te TCel wil doen?

En dijn Terheven geest ge-eert wort rande wysen , Om dat dija clucckc sin' jet trefliji heeft gedaen. Helpt Qvea oaeslea , Da zijnde ia noodt, Soo sal 't a Godt ea de measckea loonen.

Lof salcke werckea , die den meesfer krooaea. I Kumtdranli. Brboeboos klucht Fan. Die ttee-kliecken bebbea sa gaernoverwicbt, en Botter die geel ia.

O TdUo. M fu ttmta IIWh lanldii'niMnil. IS Umi filul ifa Md mnkar Mordoail. Of hy weetee met dt: wilde boerea salf wel te geaesea.

Hem s'icW boa! Boer ; Neen byloo , ab onse Vett-scheercrs maer iens schee- ren het velt. Haysmaa witje schoren wesen, hee?

Wel gaet flitfen. Wiljethayr kort of lang hebben, op sen boers, of opsensteed'? Sel ick'et op delamof snyen, ofhoojeliever je locken Wal langh by je aasengt?

H Gua, XI Mjd 3 EBff. Boer :! Ick driack so garen niet biet nocb kont , maer ala 't batf ienbalfaer. En dos Tolg ick mijn moers seggen , ea dat h me niet be- roawen, Jf.

Waerisje wijf, enjeknecbt? Jy 6ja man komt lens after, en siet eena waer dat ickwooa. Bont me wat geselschap, ick seljeopmijnCyter een denntjs Boer.

Brbkbbo sie M. Oonp, tp. O redelijcke Beesjee dwaes! Zie b1. Ay Besje! En stellet in de Warmestraet, Kd steltet in de , etc.

Of laten hum eien Toor al het toIcI , Wangt 't is wat vreems. Ey lieve Besje! Zio bl. Prolesilaos, rast! Dat Tolck past Dooh op ii, noch op gheen dwang van Deeren Zy zyn haer eyghen vooght.

Dies onser gheea zal keeren Tgheen dat VHssea wil begiot hy 't maer met haer' — Hy voert het nyt tot spijtder Grieckcn alle gaer.

Dat roluk van zalcke macht? DatToIck van zalcke macht , dat niemandt baar kan omea? Dat volck van inlcke madit? Waer it toch nn 't Terstana Der Edelen van dit out irye Vaderland?

O wel gheborcQ toIcL! Snorcll na vry vant glielacL Daer ghy de Werelt denr n loflijet Tan heroeinden , Zo dat de Baren n de Trye LuydeB noemilen.

Dan deze gaen mei eer en al. Wat Krigher zal die macht Joor Wapenen Wliomen? Xy liebben die mnclil aen liaer zelleTen gUenomen. Zy namen doe dat liaer niet roedit , noch niet belioorU AchiPei.

Ten is niet wonder dat liaer 't Iielibeu me bekoort. Dien 'l toe qaam mout Lel baer niet UeUten laten rolghen. Zorast niet of het worter nocli wel uytgheroeyt.

Maer zegt my , schijnt het u lo dapper nieuw te gheien Dat dit gLeriugc Toick zo vast staat op haar stick 7 Hy.

Denckt eens dat ghy en ick Dntzijn, dat zy zijn, en men wild ons waf. Jphitfenia, CU'emtutlra [ftaar moeder].

Cakhatt 'K heb die Diana liier aI dichte byder handt. Iphigenia komt met haar beleefde Moeder. Hen lette dat men oock door Calchas niet bedroghen En werde.

Neen: want ickgheloof mijn eygen oghen. Te vrede? Moet iel niet? Patamedet : Dat ist, want ghy n Kindt en aansiea beyd vcriiesen Sont , Agamemnon , by aldicn ghy met ghewelt Y tegben 't voick , en tcglicn Papen liad ghestelt.

IphUieniit : Ey.! Ten welgbevalle van Diana , die de Winde De Griecksehe vloot ontlioQ'lc , len wrake van haar Hinde , Dat Againemnon in haar heyl'glie heemJe schoot.

Ick slerf lot boete Gods, ick sterf u tot versoen. Ick aterf onnosel om daer mede e voldoen De groote misdaat van mijn seer bedroefde Vader, Ick sterf noc!

En al a aanslacli was op Troycn niet met al. Laat ick n , Moeder , eens omhelsen voor het lest. Hont op , eer dat ghy 't bloet onnoselijcke stort Van een onechuld'ge Maaght, ick ben niet so bloetgierich , Dat ick wanneer ick sie den mensche goedertierich Boetiaardich troor mijn groole Godheydt knielen neer Het leven selven der leedwesende begheer.

Gheefl my de Haghet , en neemt ghy dees witte Hinde, En oQerUe idt inde schadaw vande Linde , Die ghy suft ginder int boscliagc vinden staan. EEN HASSFXAER.

Basselatr , door P. HMselaer was geb. Geen mmn ojt ftchte mcar de denghd, A min de doodt. Slecht Try aen allen oordt de borstT veer Tan ott schanssen , STvsrt hfit vergult cieraedt.

Oil schoon de Castiljaen utv atadt benanvTt enslnyt, Dat sondcr lijfsgeTaer geen roghcl TÜeglil daer nyt , Soo luyslert ghy , u siende van utv Overheden Ghelijck haer overhooft, ghebdon niet , maer ghebeden , Naer een vermaening , die op dese vvijse viel : 1 D'onvvaerdste by sich sclfs is ons de vvaerdsle ziel , BartTOghtigh longeliogh.

Bespeurt; suli dat vvy self daer in , en hier beneven 1 Duar , DEel Ie tiijgaa. T Beleend. Soldaet en Bnrghery, gpstielit lija en ghesteveo.

Dat, Toar het Spaensche vel, uvvliaaden danckt het Teldl? VvT manhaftighen arm hecrt ydcr wel doen weten. Omdal liy sey : 't VTas vvaer de Peins is over Mues.

Van suicken yter was 't dat I'y rrbna vvtcrdt gedreven. Teghen de gecne , die sijn vader roofden 'L leven , Met voordeel niet van mocdt en braeve vroomheyde eer, Slaer van ghelnl en plaels en haymctijck glicweer.

Soo past het een nae lof en vryheydt s landts te dorsten. Abbaoaii DB CoHiscK gcfa. Dat Vrede , Liefd' en rust mijn fcraiicli laadt bezit , Datiderd'waerhejt wiaf, en schiet na 'irecLle wit, So Tas de minst' gemeent , aU il'Overlieyt of groten.

Laet onrast al een wijl in d'hclsche wist vcrhtyen. Datmen 'tzy dit of dal Toor 's Lants weUarea sluyt.

D'aaderroep datmen demp'' dit Satans swarte krayt, Of datmen 'llicht verbrand op tetterache gesteente.

Help , vat al rascrny en moet ick niet verdragen ; D'een wil dat iet mijn zelf d'heel kercleo ampt ontslae , D'anderwildalicl t al regeer en boven gae ; Dit hoor ick Tant Gemeyn in dees waenwyze dagen.

Den een neuswyzich twist en redencavell zinnich Van d'oorsproncfc en begin , hoe dat den vvandt 'tiael Ghezaeyt heeft onder 'tgraen: Maer 'tsvhoe datletgael, Elclt brandt in ijver reen, maer somwijf ist te vinnich.

Een middel dient geraemt en vlijticn overstegen. T Tantit. De mater is Gijsbheobt tan HooBtmosP. Met een Ireorspel van dezen , gei.

BIJKE BRUIDEN. Bijekert ; Dat men al de Dochters sond er goedt ten haw'lijck besteden, Zoo zanden zy altesamen daer na moeten leg'glieii aa , Om mit haer goe manieren te raeclen an een Blan.

Dat Patroon beeft jOn Tmylje Nicht aen een paer hant-n schoenen ;" Als die een wijJ gheteemt heeft , en noch niet hiel njt , So komter een Pot Aerd'beyen uyt de Leytse sdmyt , Die heefbe daer al op voordeel laten loopen.

Dan komt de Goatsmits knecht ajt zijn naem' gheloopea. Dan komter de Schoenmaecler nieuve schoenen au trecken.

Dan brenghter een proetjensTan Wijn,of nytheemach bier. Dan worter uren t'huys gliebrocht Tan een oudt Wijf. Reym'rich Kaeckels Procnrear, en Niesje Nenswiis steebo.

Homter dan Koet. Somma sommarnm , daer is soo veul dat icker schier of koocl. Is liier oock volck inde vaynsters'? Wie is daerop 't ellendige Kcrchof?

S ButerlilMik. DOOH HOOFT. Wel, hy wroet indeaerd' , wal of dit wesen mach? Wat bl inde Ge rritsgr epen zijn dit? Flucx , seg ickje , geeft over. Lecker: Wat heb jeopme te spreken?

Iteker : Ick weet niet watje schort. Warnar : Hout dat , en dat , en dat [hij tiaal hem], ledKr: Wal letjei te slaen? Wilje slaen , loopt heen , inne slaet jon eyg;hen.

Warnar : Gheeft weer, of je selt uocb bet anloopen. Leeker : Wat lelie te dreyghen 7 Hebickjonghedaeneenichongherief?

Warnar: En gdeefjef niet weer gauwedief, toot jon zijn de Waer zijn jou hanghden? Leeker : Daer is de een: en Jaer is de aer. Lekker: Gaet in jo?

Lecker ; Waerachticb niet, ick sweert. LetAer: lek heb aeecker gien schoU ; IFarnar: Watsteeckterin dieBack? Warnar: Wie is jou Baes?

Die heb ick wel anderhalf jaer gheweest zijn Caisier. Warnar: Loop al jou best aea een galgh. Leeker : Itats moytjens e scghent. Haer nufiyse t'liuys niet Tcrsecckcit 'lout , dcack iük evenwel Dat by se nocli ergbens al vepsleeckcn ael.

WARE-KAR , BESTOLEN. Dit het ISQipal Vm Hooft — bl. Hout den dief, Iioutdendiei'; wat dieC? Zijn mijn oogbeo oocl gestolen? Segjijt mrjnienagoelny, knnjcl beter bcgrypen?

Ofbygaet, ofby etaet, of by loopt, ofby vliet , Ick sel hcmnae scbryTen in alle langden. Ay betast mekacr ilaer iens , kotntme soo tcuI te baet.

Jac wel , verlies ick bet gbelt , ick rerlies mijn sinneD. Wat se! Heefter nieuianl wat grailt-walers? Ry schenckme ien dronckje.

Maclier van niemant wat of? Heefter ni e mant prorisy? Om icD liayr soud' ick wel uyt mijn Tel springhen Tan spijl. Ksopus lie GED. In onze bron staat oreral, voor ] , ij.

Roomt, Tolght mij op het spoor, en boud litbinnea- at. Wij naerdren meer en meer, de Luet-piaela loopt ons teghen, Hoeaerdigh beeft Natiiar beschildert dese weghen.

Bier ist daer 't wesen most ; hen, Slnjter, open doet! Hij word mija stem gbevaer , en loopt ons te gemoet. HolT-wacbter oorloft docb dees Heeren eu JoDck-vroawen , Dat zij de cieTlijckheyd fan dese plaets aeoschouwen , Ü moeyt vergolden werd.

Wat baghen groen van palm zijn hier soo glad geschoren? Wij dolen heen en weer , en worden staegs geStnyt. Wij ziJQ schier aiFgemat.

De Dool hoff schijnt met ons zijn spotternij te drijven. Wat Geest hcefl ons vervoert? Tgeselsebap, aoo mtj'donckt, vermoeyt, eou wel ghelasten Te lesschen haeren dorst en ergens wat te rusten.

Wat raed? OfF ergens een weerdinne bier op te speuren waer , Zoo wacr 't ghewonnen spel. Tsa Trandensit bier om! DE PAPEGAl EN DES VOS.

Een brief, eea Bidden brief, daer Tsn de letters hlonoken Van gont eo acboonc rertr, hlor wiM een napen by Htj bande eene AmBierdamscbe jankvronw.

Doen , nereas n' Maet-roos en onrersaechde Helden , Was hier noch ander volei , dat deser loff vertelden In deuntjens niea-ghediclit ; die song'meo breet en wijt , 'tGiDclisoovatTaa, 't is waer, macrsooginclt doen de tijt.

TI meyn' iel. Roe mers sprayt, a Anna, bloem der Maeghden Die oyt door gheest en konst aen Phcebi Rey bcbaegbden ; U meyn ick , wat ick doe , boe gunsticb ick u ben , Tfoch can ick , my ten dienst , niet treckea tiwe pen.

Ou' cbankter, bl, U hart met dese toorts, gliy soogt eenander liet; Na , onder Pallas schilt ,. Sy gheefl, daUe niet en heeft. GLy BÜjpt ons, Bosemont, en maeckt ons lieüJes pijlen, De wet-steen is u gheesl , n oögfilens lijn de vijlen ; V hart en gaeter niet , dacr ghy het onse drijft ; Vgheest en neemt niet aen, dat ghy Ind'onse schrijft: V lieilehjck ghelael dient ons tot wreede handen , Ghy zijt goocont, aUijs, nochtans doet ghy ons branden.

Wat wonders can miju Lief! Sy maecit my staegh,sy gteeli. En datse niet en is , en dalse niet en heeft. Ghemeenlijck een verwaende geck , Straft in een- ander tijn ghebreek.

Hoe wel weet menich mcnsch een yder 'i sijn te gheren , Die midd'ler-tijt niet eens let op sijn eyghen Ieren? Haer , rrient , wal batel n , te maken yders staet , Soo door n slecht beleyt , n huys verlooren gaet.

Den Wet-steen slijpt het mes , en leert de sweerdeo snyden ; Kd elf soo blijflse plomp en bot Tan alle syden. Broer Claes, ghy wert ghenoemtcenleeraer intghemcc; , Maer seter t'gaet met n , als met des slypers sleen.

TABACK-BLASEBS , IJDELHEYT. Aen spijs die nieten voet? SiJ de plaat , vooratelhndt alltrlti K1KDEB3FELEN. Niet een hier opter aerd' en leeft , Die niet sijn lintsclie grepen beeft: Wie kenter doch soo wysen man.

Die niet ghekoot heelt, na oQ dan? Den huysraet van dit poppe-goet , Verheacht der meyskens sacUt ghemoet , Al is het Lest niaer loot off eerd' , Sy achtent al van grooter wccrd' ; Smaect u een duyf als een patrijs , Ket ghy de grut soo lief als rys, Sireckt 'o een 'eent voor een capoen.

Wat hebdy met veel goets te doen? Al ist gheriug', 'tguiit datmen heeft. Die sich vernancht in vreachde leeA. Die , soa den ioDghea lost de coordt , Noch gaet gheduerich voort ea voort.

Al is de tansa' tos vanden baat. Den aep , met dat hy 't siel , tijd' haestlijcl op de loop , En aft den meester speet, en oft hem heeft verdroten , De sim loopt vanden dans , en grabbelt naer de noten.

De simme blijf eea sim , en gaet hoer oadea keer. Hoe dwee is ona 't ghemoel als drack en pijn ons praoghea l Neemt God sija roede wech, vy gaenons oude ganghen; De weeldeleyt ons lieen tot onsen eersten stael , Des menschen ziel is wel , aUt hem niet wel en gaet.

Den pieterman heeft dat, Hy is, of goet , of qnaet, al nae hy weit gheval. Die eenich sijn Rhebrecl' eerst onlangs is ontweken , Hoe haest vervalt dien mensch weer tot sijn onde streken!

De sonde dient vermijt; en al wat dacr op treckt. Of, van een cleyne vonck , wert weer een vlam verweckt. Hoewel dennacht-diefFpoochtsijnhnys-maer te doorgraTCQ, Er af den moorder schoon int boscli heni na coomt draden , By blijft , lioel bem ook gaet, goets moels en onbevreest : GeeadiefberooftdeamenBcb wiens schat leyt in dea geest.

Soo, als een brant-hoat doet, heeftal ons doen twee enden. Grijpt bier, ten scliaetn niet, grijpt daer, hetsaluscbendea. Die sijn rermeynt mistal wel vat , en recht cloorsiet , Vint rrenght en hertea-lost , oock midden int verdriet ; Een grijspens, die de cop slaegU lieeft toI mayse-nesten , Viat dan oock claghens stuf, alst gaet ten alderbealen : Die 't al swaer overweeght is noyt berrijt van rou , 't Is best datm' alle dinck slaet in de beate vou.

Ydele hoop, wakenden droom. Verslijt niet nwe jeacht, met droelTelijcke daghen, 9Iaer gact weer nae het hoET: en leeft nae n behaghen Met awe Broeders bcyd en Moer die ick beclaech, A, Van n ick niet f n schey, maer t' leven ick me waech, Waer dat ghy henen gaet iek sal u ataech by weeaen , Vreest ghy niet voor de doot ick ben in minder vreesen.

Ha liad de kille doot! Herrefst doet de schoyren open , Als des Soiners betten endt , ETn baelt tboys daer wy na hopen 't Koren , eer 't te relde sctient , De droyf wort in ile pars ghement, Ceres backt, en Baccboa bront.

Hij gheeft drancli, en sy de spijs. Als armoe pynelijek woyt ontwaer Die aiet wel sit in de wol , Noch vooraien Tan spijs en dranck , Soa Tol op , als wy , God danck ; Want hy gheeft de schaeren vol.

DE DOOD — HET EINDE. Alsoo haest salt ghy verdvijaen AU een schadnw' op liet velt , Als een blom sult ghy verqnijnen.

Als het hoy te neer gttevelt , Nae der aerden , aller schoot , Waat a eynd sal sijn de doodt. Ghy, die leeft in grooter eeren, Hoogh van machten , pracht en slaet , Deockt hoe haest het kan verkeeren , Dat ghy weer te gronde gaet , Dat ghy krijght dien harden stoot Als uw eynd sal zijn de doodt.

Gierigh mensch, wat wilt ghy sparen Siaig. Wat sult ghy lan bier mee draglien? Van een rouwen eycken planck , Daer meu u ind' aerd' mee stoot; Want uw' eyndt aal zijn de doodt.

Dochters , siat gaet gliy rereieren D met paerlen ende gout, Ea nv haer om 't hooft laet swieren Met aw' strickjes menighfoat, U blancket met wit en root ; Daer u eynd sal zijn de doodt.

Ghy , die soo verslijt n leven In de wereltsche geneaght , Solt ghy niet nw' lierte geven Tot de [noyt gestoorde] vreocht! Naer] wat voorspraeck eult gliy trachten , Als ghy sult ten oordeel staen?

Niemant helpt u uyt den noot ; Maer nw' eynd sal zijn de doodt. Deif brant van nwer miDaen ' Mf tot a blaeckea doet! Gh; zijt die icL beminne , O weerde KoniagioDe.

Gby zijt mijn Broydt, mijn moeder. Mijn troost , mijn toererUet , Uw Soon ia mijn behoeder , Daer aen mijn hope gtaet.

Och bad ick soo Tcel zielen Als water, locbt, en lant , Vol van gedierten krielen Ick schonck s'd t'eendcr bant ; Gby zijt die ick beminne , O weerde ReniDginnc.

Ghy zijt diit ick beminne, O weerde Koningiane. Gby zijt die ick beminne O weerde Roninginne! Hij ia in kennia mei een bedelaar , Robbeknol , gekonen , die kem toor lljJkMcM dient.

Uatlet Bofte Brossel eens banden al de ajtheeuucbe woorden. Onge Notarissen en Secretarissen verstaander pertinent op depTonanciatien.

JeroHino : Woar woren de Hollanfschebotmuylen? T SMmptrJgg. II Corndii na Gbiileli ; XVIc. IX CoLgn hd RyHels; XVIe.

IS Zie bl. S9 , Dl. Jerolimo : Ba woor saydc gay, dagghe me niet en kuysl' Maya maalel en wambays? Daar Usergien in liuys.

Maar wat roert gy de snater? Jerolimo: Watsaydy een drol een; hoe slaeu an maya locken? R-iblieknot: Sy krallen-as-cen wijngert , seecker sonder jocken.

Jerolimo : Wat dunckt u van mijn hayr , ea ist niet,scboOD en blont? Ii Mekruil : Ghelijck een Engels knijn , bet wert al moyfjens bopt.

Jerolimo: Hoe staet mayn deBonet , en deze jente" vaertjens? Jerolimo : Hoe past my dcse kraach? I leg areii. En soB joa goet n! JeroUtno: [RobbekTiol tckuierl hem af.

Robbeknol: En ick een Roggen-broot met dese beene tanden , AI wast van twaelf pont, ick brochtet heel ter aehanden.

JeroUmo : O 't is een goet stuck wercks , maer hoe? Dats ops'en Hovelingg , een Edelman staet dat fray.

Robbeknol : Saamtner een Maya in huys hy soa van honger sterven, oe groots treedt hy dacr heen , hoe aertich op zijn pas , Sonmen niet seggen dat het selfs züu Hoocheyt was , Of yemaat van zijn Raet , so trotsch ishy van wesen?

O God u wercken xiju van wonderbjer vermogben , Wie sou niet met die schijn Tan velntant zqn bedrogheu? De Joogman komter an, en trect geliick een Prins Die genick dinck gebreckt , maer ilie t gaet na zijn vins.

Hy isvcl nytghedost, encomt hieran brageren". Al had' hy duysent pont om jaerlijcks te verteerea , Wie BOn eens dencken dat zijn bulstei' oFztjn bedt Geen ilaelder vaert en is.

Acli dit dencktniemant niet! Hoc veel dat hem gelijck in deae wereltzijn. Wel hoe ben ick so veer met mijn ghedacht ghekemen? Voorscccker was ick daer geweHicb op gheoomen.

Nq ick wil binnen gaen en slnyten 't denrtjen loe , Want 't is vooral het befit , dat ick mijn werck of doe. Want of iel msIiOob al.

Nu heb ick 't b1 versecht : Soo dol als onbedocht , Soo ranw ab onberadeo. Waaneer een ander lejt Gcetreclt en nytgespreyt.

En rost met Hjf en leden : Dan plaegUt my aldermeeat De quellingb van mijn Geest Met benlsche wredicheden. Dan dringht my door de liuyt Bet bange water uyt Door tommeilijcte sorgen, Diea my bet herte barst.

Of immermeer Terwerrcn , En. GOD IS TROUW. Wie wyslijck doen wil woecier winst. Dien mina God meest , zijn selven minst , Die hem tot God kan neygea Die maeekt van God zijn eygben.

Min iel een Mensch , dat seker is ; Dal hy my min is t'ongewis, Dqs wil ick God mijn leven Mijn ziel en alles geven. Hy is wel dol , wel sot , wel blind , Die yet meer als zijn God bemind.

KoLH, met De Cooinck zie bl. Hij zegt, voor lijH. SALVETE FtORES MARTrRDM. Onnonzele Kiaderen 18 Dec. Toen AfflbassadeBrTanZwedenaanhatFmnscheHof.

U, nyl een Maest geboren Heer, Sy, met den Vader, lof en eer, Mt met den hejl'gea Geest ,' bereydt Van Dn lot tnder eenwigliejdt. AÜDI BENIGNE CONDITOR.

S BtkesneB. Dees' draaebt de zaigUag in hiiar' sckMt, Ea tzidaert , dacbteiide even zeer Voor man, TOor kindt, Toor lijf, nor eer.

Hier K3at de naegelate weenw. Hier , strekt de stok het derde been Den öaden man, die niet als slaaf Gezint te varen is te graaf.

Hier acbeiden d'öuwders van bon kindt, 't Welk ecdt in 's Konings dienst Terbiodl. De broeder Tan de zoater spreidt'. De Triendt Tan dnwde kennis scheidt.

Onsebnldigli balling! Al had hy schnldt, vcrschdnen zduw. Gelukkigh driemaal, dien een' speer Biet ijzre punt , dft houten staf, Door 't vier gescharpt , in 't vailigh graf Gheborgen heeft voor all' dlendt.

V vlieden is het onbekent , 1 OilMpntlll. Hoe bitter dat de kenzc 2y Van ballJDgschap ofl slaverny. NAAR HOLLAND. Blulo , Het [lijn zoontjen].

Bet van loffren. WUt , oren , dit geluidt bemuyren ; en doet stremmen I PtiaUTHHD. Men steke de trompet om 't iegher op te wekken.

Baelo: O Irdaw gezelschap, hier te marren is nietgoedt. Wy weaschen 'l al gelijk. De Lemel, Taderlaadt, spreid' OTcr n zijn' zeglien.

O plaals van ons' gehourl , die hoed' u Toor geqnel! O Yaderlandt, wy gaan. Het gae u eeuwigh wel 1 Bur. En vinden ons ter plek , Haer niemaod te gebieden deelt over ons.

Verstrekt den vdlk' een G Wt op aardeo, Bae. Ik heb de magüt niet om te weiden 'tgeeu gtiy wilt. Laat ons onlfangeu dan den Vdrst op deren schildt.

Hef op. Hier ia dor BaetLaawren mo- ghenbeidt. Lang gezoudt! Altijds in eer I En 't mangel zijner stam aan sprnilcn nemmermeer. DE STEERT-STERRE IN I6I8.

Een ander nieuwe Slerr' beeft haer vergnlde stralen , Het onKewoonen glans, op 't Aertrijck laten dalen Als door het Franscbfl laot om Godes suyver woort VViert overal gepleecht dien grouwelijckea Moort , MEDB TElU.

Ed CTOiTTel nocIiUas, door Godcs TTOaderTverckeo , Der Martelaren hloet vas als ket zaet der Kercken, Eq Godea heylich Tolck, int midden van de doot, Wiert tot het rechl ghclooF noch meer als oytgbenoot.

Vei'Tveckt door aijne doot , ghcreynicht door sijn bloet. En Tvaclit met Trees en angst wat dit beduyden TTtl. Coom Godes ware Soon, coaui Ttarc Sod, coom weder Coom naedert nwc Rerck , en dael nu immers neder Met dijncn TTeerden geest , en.

Goddelijcke cracht , Ter plaelse daer u TTerct met TÜit na wert betracht. Owm ware Vrede-vorst, en stel doch in de stede. GOEDE TEERENS.

Die langhe was TerLoolen! Te reclite stieren. Een Icgher zonder schroomen Om onzen noodt 't ontsellcn , Tol ons vaerl komen , ons wacrt komen , Siel hier de krijgsvorslinne!

Satan, waer solt g'u wenden? Weest weil'koo. O schoone Jesse roede! O schoone , en:. Haer schoonder bloeme! Dit schoongevoegt gehoovr en bukt ook niet ter aerde, Maer naer den hemel strekt tot teyken sijner waerde.

Dit handwerk komt gantsch niet van menschelyke kracht , Geen vader sulx begreep , geen moeder suli bedacht. Jae die sich allermeest op dese saek verstonden , Bekenden dese kunst onmoglyk te deargronden , Dus d'oorsaek van den mensch hier uit te vinden staet let reedlijks dat den menseh seer verr' te boven gset.

Het Heydeuftch wangeloofT, by Koningen verweert is evenwel vergaen en aU de eneea verleert. De Saraeijnache wet behoud nocb hare liraghten , Door het Spaansch geweld eude Stambolsche maghlen.

Goed moet de wortel sijn waer uit een boom gal spruyteB , Die noch Toor tyd eu wijkt noch voor gcblaes ran buyten. NogK isser eene knooj die ons hier staet t'ontbindeo , Dat dit diT boosen schip gaet met begeerde winden Voor ebben ende siroom , en dat der goeden boord Het soute water drinkt en in de gulven smoorJ.

Bespotters van den eed, opvraters van de menschea Vergaren eer eu goed en krygen wat sy vrcnschea : Waerom den eene werd gcrabraekt en gekiooft, Den and' re raekter deur, en krijght de kroon on 't hooft.

Ja sterven dikwiU nogh een scbandeljke dood. Al die geheymenis van 't overwys beleyd , Waer door liet eenwigh heil den menscben ia bereyt Aleer dat oit gevest des werelts snylen stonden Sal met verwondering de blyde ziel doorgronden: En al Let gnnt alhier gudvrughtelyk is gedaen Sal met een soet gebeagh in 't hart geschreven staen.

Met lieRelyk gelnrd aen hem daer 't al van qnam Lofsingen ende dank aen 't onbevlekte Lim. B PIMut. Het was der Goden eer dat veel gepaerde slaven Tot doodelyk geveght haer op het sand begaven , Jae d'oaders schroomden niet, soo wbe de werelt blind, Tc moorden jammerlyk haer verschgebooren kind.

Haer Christas niet alsoo : ly wil niet datmen 't schelden Met Bcbelden, nogh het slaeamet slagen sal vergelden''': Soo ik den schelder scheld ; soo ik den slager slae , 'tGnnt ik in hem misprijs doe ik hem selver nae.

U 'I II Boet itr muiniiase. XIX, Ie lielpen die ons-lel, Ea voor den lasteracr Ie storten OQS gebed? Dielot iiw oorspronktijd van God was toegepast' , Die n bet becmeHight becHt eerstmael doen aanschonwen ,.

Op dat gby eens met my sood dragcadeeaea last! Door ''t rasend ongeluk ons 't aller dierste staat. Hel bitter ongeval laat daarom niet te raaken Mijn eer, mijnnaam, ni'jn goed, liiijn vryheit , als gby Ja Bcfver het kan siji , dat die geprcesen saaken aiet , Een ooTsack sijn geweest van ',t schandelyk rerdriet.

Haar doch die groote Godt die alles kan bestieren , Die goed Irckl nit hel quaad , o alderliefsie Troov. Die beeft aldus genÜt in allerley manieren - Besocken mijn gedull , en uwe vaste trouw.

Haar gby , o soclen Dagh , hoc sijt ghy hier gekomen? Weet gy niet dalter is een hard besluit genomen , Dat niemand ons alhier magb koomen sprceken aan?

Nadien n dan staat. G ' Ach! Schiet , ooghslens , schiet , ick. Bal ghenietea Meer vreaehd dker voor dan' yemand weet. DE POEZIJ.

Daer en belpt aheen vroegh op wesen Daer en baet gheen vlytigh lesea Daer niet ghald jped onderwpa Ala God self [nietl gaet te wercke.

En Taa ons hert maecbt eea Kercke Daer hy stngt gjn lof en prjs. Of hy schoon liier op der eerden Is als slyck van gheender weerden , Is der dwasen sdiimp en spot , Of hem hier niet word ghegheven Gond noch silver oen te leven , Synen grooten loon is God.

Al tiaet u Godt in geidt, en goedt, Ia naem, in faein, ia vleysch, ea bloet, Hond moedt ' In D Tiif sinnen ; Den IleeT verbevdt.

Lief Tolght na leydt. Behoud inwendigh Btercken moedt , In lief, ia leet , ia sucr , en bocI , In goedt- Besit en derten : Huud dese leer , In Rucht, in seer, In leven , en in glerven.

PORPHTRE EN CYPRINE. Qedrnkt met Eerklük Tsrlof. Zg werd inmiddelt gtdtBongtn SrancitU haar hand te genen. Als gby 'u soete rnit door 't sternen cont aenneerdea, Die nacht noch dach een nar in yrengliden hier en leeft?

Waerom terbloydeö hert ghy voor dit swert dan beeft? Wee my bedroefde vrou, och ocliwecmythoeBchroomnick!

Porphyre : Waerom deyst ghy Tan my , waerom so grooten grou"? O Cyprine , Cyprien! Wu dit den soelen schijn van nven herUen brant?

Waa 't dat, daer ghy me soo lislicb weest van cani? Wat haet my no Uen roof , die ick , om n te coopen , Op zee en op het lant dwaeslijck heb beloopen?

K' heb o aitijt bemint, en nn hoewel ick sterf, T' valt my nooh even. Wat 's dit Tcmlocckle long-h, hoc ilorfdy u Teretanten, Sonder rerlof vaa '.

Al hebt ghy troQ cii cel dear [I'afiiin uuersproDghen , R'en geef Q niet de? V ouders sijn gepaeyt, ghy leeft naer hen geboden, Ocb wee!

B, MMR aEKDKICI rAT-D'lElU. PRONCKEN CLAES. Haer lacen Die my brocht aen den dans , daer ick om ly den last. Wel ick sieii ginder licht, slaet gacysy comt my leghen, Om my te haelen t'hoys, dit gaet noch lieflijck toe!..

Claet: Wat son idb peyaen dat ghy my liier soot ontmoelen Griel: Wel hoe verstaen ick dit? En sijt doch niet geatoort , maer t'ia een ongenal.

Want met Je derde reys was 't altemael rerspelt. Dies ick om weder vraeck , en t' verlieg te beletten. Dan slaen ick u noch baet , en stellent u betaelt.

S OpHchUni mi- Claet: : waer mijn gelucl,iRk mocht een ander kiesen, 1 in Tre, dit is eici beale lot. LEKKER ETEN EN DRtNKEN. De Moffcichang die leert aen nederhejt te wennen , De MoffeachBDB alleen leert alle kra;en keonen De MoAescbaos die leert het teeten van het vee , Het koken van de Bpjs , het maecken van de mee.

De iteden staen an leeg , de Moffeschans. Met mijn vrient lek my dan vinde Onder een geieyde linde: Daer ontliaele ick op de wijee Van het landt , my en mijn vi'int , Ons gewas is onsc spijse , En al vfatmen buytcn vint.

Onsen Hof die is de mart , Die ons vrachten , sacht en hart , Van de booinen , en der eerden , Stelt ter hant van aller weerden: Van 's gelijeki , van dagli lol dage Is den groensel mart alleen ; Die ons levert naer behagen Crnyt en wortels in t' gemeen.

S BetiodBld. Twee drie coppels jonge dnyven , Geven tijtvsfdrijf in knnyven ; Of men valt aen jonge kieckcn. By gebreck van desen pot , Crijgen wy den Hulsepot Vanden lande , naer de stonden Vanden jarc zijn bevonden.

Ofte cant den tijt verdragen, S Dfljn. Al te tem is ons qanrtier. Niich gebcarl het maer secr idden ] at een hert of vertlien, los Van üc Jagers nette en hantf Uyt het vaste Vhenderlant Hier by ons eomt over loepen , Om ec.

Knecht en meyt qnaiii nytter houcken , Die sy eick haer es vMt las. STDDEEREN TE LEmE!?. Die te'Leyden achterstrael Steenen trappen , ende qnelLeQ Hare sinnen inder daet Nergens mede, dan alleen Om haer naer den stijl te cleen ; En haer seffens naer de wetten Vanden tijf reyn op te setten j Om de banden net Ie leggen Met tandeersel acn de kant.

IS Ziao. Wel geleerst en wel gespoort , Altijts ruyters sondci' pecrden, uincxst de straet te zijn gehoort; Daersc met dees nieuwen vondt Hare coasens in den grondt DoOTgesleten , arme gecken!

Haren caelen joncler det. IS Dm ut ipBlga. Hare fcagie wel verloonen. Worden heen gewaeyt. Dese zijn 't die daer , Onder een gebaer Van den Trjdom soet, Slaren tmd Itaer lusten , In du ttcrelt rusten WieffW haer gemoet.

Wie sond' denken , dat 't Mael dat Chrisins at, 't Welk om liefde leert , IKior dea dHyrels listen In een sbhoot van twisten Sonde ijjii Torkeert?

CLICBTB OTH 1 TUDULDE CIBHTEJMM. MARIA — DE DAGERAAD'. De duystre nacht der sonden, In deze wereldt woest, Heeft onsen wil verslonden. En ons -rerslandt verroest.

En slieren loor aijn leere , Ons Schij ter rachter haen. Wanneer, eoz. VerscKeyden van colcure Was zy, wit enJc root. Met een boo soutcn geore , Het lielit sy oiu aenboot.

Versclieylen , enz. Om Moeder , 'enz. Ods schip kunt ghf beliouwan Betalen, onse ichulf. Are Tan , enx. Gelooft, eui.

Jeaed , scliooilicid , Adel , innntcn uit En bloejen in een sclvc sjirnil; 1 TMlich op il. Sy sterft eer danse smert kan Toelen ; De siel vertrekt na hooger stoelen.

Heldin van ideüjcken slam! Die als een kuiseh en snyver lam Uw reynicheydt wout Gode schenkken. Met vreugd wy jaer op jaer gedenkken Aen aven slrüd liier ajtgutrees, Aen aw verwiauiug ongemeeo ; G; port ODS aen om op te stiigea Ed Balken Palmtak te Terkriigen.

Uw lecrliike gedachtenis De Kerke een lieflük Wierook is. Uw sterk geloof doet odb ervarea Dat het niet leid in 't lal der jareo.

Ter dood gy slapte met meer iqoeds Als Bralt oit na haer brailsfCa koets. Het schreiter al, gy aitgesoadert, Den ouderdom aw jeagd verwondert.

Sulpuit — lil U. SilniCL 3. Liep eeuen zoeten rey van maeghden te gemoct : Ick zingh des Christenlielils strijd wapens en uartyeo.

Of lierer dayiend doon te lyden dan te vli'en. De raierny vanght aen'met een vermenght gclnyd. Dat nae-den sterren klimt, en aen den hemel stuyt, Wiens Trolijck voorhoofd haest verouvdet vande rimplen.

Wiens alderhelderste oogli zelf schemert vaade wimplen , En yan 't geslepen atael , dat wederzijds gesclierpt. Zoo Taeck 't zijn lyaad dreygLt den bliiem op liem werpt, 't Bloed stroomt tot een roodmeyr, welcxheete baren brny- Ed droef layd dea adieu der zielen die verhayzen.

Zy daeld van boven af met haer sneeuwitle vlercken , Eb grijpt d:e meest uytsteeckt in ridderlijcke wercken tJyt t midden Tanden strijd, die vnyrigli is en straf.

En op een woeste plaets voerd liem ter zyden af. Dit Christ'lijck wapenluygh voor 't ander wilt omgorden. En op een nienwe wyze een Christen Krijghsman worden, Treckt deze rastingh aen, en kiest die sleyle rotz Tot eencn vasten borght, znlci racd de Wijsheid Gods.

Die waerlijck lijt alleen der schepselen vooghdesse! Waer hebbe ick oyt verscbuld' dat ghy mijns gade slaet En 't vreughdenrijck paleys uws lieven Vaders lae?

Die BcKtld-'t beproeft geloof, waer door' men vranckea tg;! De Ridder, si verbaest of 't waerheyd was of wacn.

Verpletterde den kop mn alle uwe crfryanden. Toorvcchterl en verbidder! Van 't rood gesloyert heyr, aenschoawt, aenscboowt den Ridder Die nwe benden volght, en zijn behagen scliept.

Die beter een Godinne ah slerflijck mensch gelijckt. VXH TOÜIEL. De Sceplers deyle ick om : de Iroonen en de banden VanKoningh, Yorsti enGraef, zijn zegens myner handen.

Inwendigh 't bent tapijt de wanden houd gescholea. En d'oyevaer op 't dack met zynen klepel klept. Is 't anders ali kUer good en ziWer dat hier blinckt.

Van al 't geea ghy beloofd en geefu j niets met allen AJs ramp en drnck Ie loon den genen die n diend. Verziet n Dny vels zaet , verziet n voor mijn schelden : Vlied na den afgrond toe , nw mnnt wil bier niet gelden.

Die lezende versaft , en min tot kennis koomt. Zo 'twaerheyd streckeamagb, gewis hoe wilmen vloeckeo MOR J, TAK TOHDEL.

Daerby rerdicbtmen noch, zo TremdalB praetgemeen. Dat Christus 't vierschaer Gods rijns Vaders lalbekleen : Uaer zo 't vaeracbligb is , vat zalmen foe gaen scbryTen 't Vertraden van zijn komst , en 't stadieh acbter blyven?

Gaet Teyld aw logenkraem den Dayvel nwen vader : Gaet prentkt den Saduceen , en die geen bope en beeft. Hoe langb zijn komst vertraegbt-, 't werd t'zijnder tijd ver- Uacr 't wil te spade zijn als gby 't geloovea zalt.

Die leden zijn haers hoofds in droefbeyd en in lyden : It Gnbbalt. HEL]iDi Vovdbuds tcekeode geb.

Spelling als bl. Hoe flaenT bezwijckt mijn bert schier allen oogeoblicken, O wee! Rey van Staetjonffren : Wat krijgbslie komen hier die meer zijn als gemeen 1 Waer vli'en wy?

S Tmi. Dochter Sion : StaeljonfFren Tolffbt my nae, eahelptoiutfrafrerbiddeii. Ootmoedigbeyd n roeght. God , om wiens aenscMJQ inyglit de Rey van 's Hemels Koor, My aengenaemheyd iond, drnypt lionigliopmijnlippCD: Dat ick bewegen magb zoo zielelooze klippen Als xijn der Tpnden onbojgblijcke gemoen.

S Stnlbn. Ha komdy nneeclen. Ng 't gfas terloopen is na roept men om genade. T, : Een welgeboren Vorst zoeckt 'l voordeel van den lande.

Dg Veldheer beeft zijn leet ten nytersten gewroken. Den lodea was 't vergnnt liaer dorpels te bewoonen , TeleztfuhareD oegst, en Koningen te kroonen.

En Vonten van baer bloed met parper te bekle'en. D'aenstellers van 't rnmoer zijn elck een opcabaer.

Vcrepieders lijn wy niet , ooli neen , maer Trome lieden , Genadigh Landrooglit , wy zijn Christenen gedoopt , Een vreedzaem valck , dat steeds op lesiis Gbristua hoopt.

Der zielen Heyland : dien de goddeloze loden Zoo schelms betichton , Pn zooschaadelijclcen dooden : Wy gaugera in zijn spoor , om zynen naem versmaed , Te strengli van haer TerTolffht , en tot in 't graf gebaet.

En 't eysHjck moordgescbrey dat herwaerts inde pppen , Der hooge bergen klonck ran Ascalon , van lappen , Van Plolemaide , lotapa , Tariclieen , — Aphaea.

Utweynige Edel Heer ons arme Pelgriouioad'B. Terenliut : Dw antwoord my Ternoegbt. Reg van CItritlenen : Helaes! O God!

Waer Anna Roemer niet Minerva , hoe sont wesen , Dat vj soo Tcet van haer en hare konstcn lesen 7 Hoe soad het wijt toneel des werrelts sijn Ie nau..

It maecken groot? ANTWOOBDE VAN JONGVROU ANNA flOEMER VISSCHERS. Daer nactit n vel , dat eliy den haet Tan de Godin niel op n laedt.

Helas , Mincrra! DE WILLE IS TE PRIJSEN. Dacht gliy niet dat dijn macbtson 't willicli hert bedrieghen. Dat iiy is oabedacht die al te TCel wil doen?

En dijn Terheven geest ge-eert wort rande wysen , Om dat dija clucckc sin' jet trefliji heeft gedaen. Helpt Qvea oaeslea , Da zijnde ia noodt, Soo sal 't a Godt ea de measckea loonen.

Lof salcke werckea , die den meesfer krooaea. I Kumtdranli. Brboeboos klucht Fan. Die ttee-kliecken bebbea sa gaernoverwicbt, en Botter die geel ia.

O TdUo. M fu ttmta IIWh lanldii'niMnil. IS Umi filul ifa Md mnkar Mordoail. Of hy weetee met dt: wilde boerea salf wel te geaesea.

Hem s'icW boa! Boer ; Neen byloo , ab onse Vett-scheercrs maer iens schee- ren het velt. Haysmaa witje schoren wesen, hee? Wel gaet flitfen. Wiljethayr kort of lang hebben, op sen boers, of opsensteed'?

Sel ick'et op delamof snyen, ofhoojeliever je locken Wal langh by je aasengt? H Gua, XI Mjd 3 EBff. Boer :! Ick driack so garen niet biet nocb kont , maer ala 't batf ienbalfaer.

En dos Tolg ick mijn moers seggen , ea dat h me niet be- roawen, Jf. Waerisje wijf, enjeknecbt? Jy 6ja man komt lens after, en siet eena waer dat ickwooa.

Bont me wat geselschap, ick seljeopmijnCyter een denntjs Boer. Brbkbbo sie M. Oonp, tp. O redelijcke Beesjee dwaes!

Zie b1. Ay Besje! En stellet in de Warmestraet, Kd steltet in de , etc. Of laten hum eien Toor al het toIcI , Wangt 't is wat vreems. Ey lieve Besje!

Zio bl. Prolesilaos, rast! Dat Tolck past Dooh op ii, noch op gheen dwang van Deeren Zy zyn haer eyghen vooght. Dies onser gheea zal keeren Tgheen dat VHssea wil begiot hy 't maer met haer' — Hy voert het nyt tot spijtder Grieckcn alle gaer.

Dat roluk van zalcke macht? DatToIck van zalcke macht , dat niemandt baar kan omea? Dat volck van inlcke madit? Waer it toch nn 't Terstana Der Edelen van dit out irye Vaderland?

O wel gheborcQ toIcL! Snorcll na vry vant glielacL Daer ghy de Werelt denr n loflijet Tan heroeinden , Zo dat de Baren n de Trye LuydeB noemilen.

Dan deze gaen mei eer en al. Wat Krigher zal die macht Joor Wapenen Wliomen? Xy liebben die mnclil aen liaer zelleTen gUenomen. Zy namen doe dat liaer niet roedit , noch niet belioorU AchiPei.

Ten is niet wonder dat liaer 't Iielibeu me bekoort. Dien 'l toe qaam mout Lel baer niet UeUten laten rolghen.

Zorast niet of het worter nocli wel uytgheroeyt. Maer zegt my , schijnt het u lo dapper nieuw te gheien Dat dit gLeriugc Toick zo vast staat op haar stick 7 Hy.

Denckt eens dat ghy en ick Dntzijn, dat zy zijn, en men wild ons waf. Jphitfenia, CU'emtutlra [ftaar moeder]. Cakhatt 'K heb die Diana liier aI dichte byder handt.

Iphigenia komt met haar beleefde Moeder. Hen lette dat men oock door Calchas niet bedroghen En werde. Neen: want ickgheloof mijn eygen oghen.

Te vrede? Moet iel niet? Patamedet : Dat ist, want ghy n Kindt en aansiea beyd vcriiesen Sont , Agamemnon , by aldicn ghy met ghewelt Y tegben 't voick , en tcglicn Papen liad ghestelt.

IphUieniit : Ey.! Ten welgbevalle van Diana , die de Winde De Griecksehe vloot ontlioQ'lc , len wrake van haar Hinde , Dat Againemnon in haar heyl'glie heemJe schoot.

Ick slerf lot boete Gods, ick sterf u tot versoen. Ick aterf onnosel om daer mede e voldoen De groote misdaat van mijn seer bedroefde Vader, Ick sterf noc!

En al a aanslacli was op Troycn niet met al. Laat ick n , Moeder , eens omhelsen voor het lest. Hont op , eer dat ghy 't bloet onnoselijcke stort Van een onechuld'ge Maaght, ick ben niet so bloetgierich , Dat ick wanneer ick sie den mensche goedertierich Boetiaardich troor mijn groole Godheydt knielen neer Het leven selven der leedwesende begheer.

Gheefl my de Haghet , en neemt ghy dees witte Hinde, En oQerUe idt inde schadaw vande Linde , Die ghy suft ginder int boscliagc vinden staan.

EEN HASSFXAER. Basselatr , door P. HMselaer was geb. Geen mmn ojt ftchte mcar de denghd, A min de doodt. Slecht Try aen allen oordt de borstT veer Tan ott schanssen , STvsrt hfit vergult cieraedt.

Oil schoon de Castiljaen utv atadt benanvTt enslnyt, Dat sondcr lijfsgeTaer geen roghcl TÜeglil daer nyt , Soo luyslert ghy , u siende van utv Overheden Ghelijck haer overhooft, ghebdon niet , maer ghebeden , Naer een vermaening , die op dese vvijse viel : 1 D'onvvaerdste by sich sclfs is ons de vvaerdsle ziel , BartTOghtigh longeliogh.

Bespeurt; suli dat vvy self daer in , en hier beneven 1 Duar , DEel Ie tiijgaa. T Beleend. Soldaet en Bnrghery, gpstielit lija en ghesteveo.

Dat, Toar het Spaensche vel, uvvliaaden danckt het Teldl? VvT manhaftighen arm hecrt ydcr wel doen weten. Omdal liy sey : 't VTas vvaer de Peins is over Mues.

Van suicken yter was 't dat I'y rrbna vvtcrdt gedreven. Teghen de gecne , die sijn vader roofden 'L leven , Met voordeel niet van mocdt en braeve vroomheyde eer, Slaer van ghelnl en plaels en haymctijck glicweer.

Soo past het een nae lof en vryheydt s landts te dorsten. Abbaoaii DB CoHiscK gcfa. Dat Vrede , Liefd' en rust mijn fcraiicli laadt bezit , Datiderd'waerhejt wiaf, en schiet na 'irecLle wit, So Tas de minst' gemeent , aU il'Overlieyt of groten.

Laet onrast al een wijl in d'hclsche wist vcrhtyen. Datmen 'tzy dit of dal Toor 's Lants weUarea sluyt. D'aaderroep datmen demp'' dit Satans swarte krayt, Of datmen 'llicht verbrand op tetterache gesteente.

Help , vat al rascrny en moet ick niet verdragen ; D'een wil dat iet mijn zelf d'heel kercleo ampt ontslae , D'anderwildalicl t al regeer en boven gae ; Dit hoor ick Tant Gemeyn in dees waenwyze dagen.

Den een neuswyzich twist en redencavell zinnich Van d'oorsproncfc en begin , hoe dat den vvandt 'tiael Ghezaeyt heeft onder 'tgraen: Maer 'tsvhoe datletgael, Elclt brandt in ijver reen, maer somwijf ist te vinnich.

Een middel dient geraemt en vlijticn overstegen. T Tantit. De mater is Gijsbheobt tan HooBtmosP. Met een Ireorspel van dezen , gei.

BIJKE BRUIDEN. Bijekert ; Dat men al de Dochters sond er goedt ten haw'lijck besteden, Zoo zanden zy altesamen daer na moeten leg'glieii aa , Om mit haer goe manieren te raeclen an een Blan.

Dat Patroon beeft jOn Tmylje Nicht aen een paer hant-n schoenen ;" Als die een wijJ gheteemt heeft , en noch niet hiel njt , So komter een Pot Aerd'beyen uyt de Leytse sdmyt , Die heefbe daer al op voordeel laten loopen.

Dan komt de Goatsmits knecht ajt zijn naem' gheloopea. Dan komter de Schoenmaecler nieuve schoenen au trecken.

Dan brenghter een proetjensTan Wijn,of nytheemach bier. Dan worter uren t'huys gliebrocht Tan een oudt Wijf. Reym'rich Kaeckels Procnrear, en Niesje Nenswiis steebo.

Homter dan Koet. Somma sommarnm , daer is soo veul dat icker schier of koocl. Is liier oock volck inde vaynsters'?

Wie is daerop 't ellendige Kcrchof? S ButerlilMik. DOOH HOOFT. Wel, hy wroet indeaerd' , wal of dit wesen mach? Wat bl inde Ge rritsgr epen zijn dit?

Flucx , seg ickje , geeft over. Lecker: Wat heb jeopme te spreken? Iteker : Ick weet niet watje schort. Warnar : Hout dat , en dat , en dat [hij tiaal hem], ledKr: Wal letjei te slaen?

Wilje slaen , loopt heen , inne slaet jon eyg;hen. Warnar : Gheeft weer, of je selt uocb bet anloopen. Leeker : Wat lelie te dreyghen 7 Hebickjonghedaeneenichongherief?

Warnar: En gdeefjef niet weer gauwedief, toot jon zijn de Waer zijn jou hanghden? Leeker : Daer is de een: en Jaer is de aer. Lekker: Gaet in jo?

Lecker ; Waerachticb niet, ick sweert. LetAer: lek heb aeecker gien schoU ; IFarnar: Watsteeckterin dieBack? Warnar: Wie is jou Baes?

Die heb ick wel anderhalf jaer gheweest zijn Caisier. Warnar: Loop al jou best aea een galgh. Leeker : Itats moytjens e scghent. Haer nufiyse t'liuys niet Tcrsecckcit 'lout , dcack iük evenwel Dat by se nocli ergbens al vepsleeckcn ael.

WARE-KAR , BESTOLEN. Dit het ISQipal Vm Hooft — bl. Hout den dief, Iioutdendiei'; wat dieC? Zijn mijn oogbeo oocl gestolen?

Segjijt mrjnienagoelny, knnjcl beter bcgrypen? Ofbygaet, ofby etaet, of by loopt, ofby vliet , Ick sel hcmnae scbryTen in alle langden. Ay betast mekacr ilaer iens , kotntme soo tcuI te baet.

Jac wel , verlies ick bet gbelt , ick rerlies mijn sinneD. Wat se! Heefter nieuianl wat grailt-walers? Ry schenckme ien dronckje. Maclier van niemant wat of?

Heefter ni e mant prorisy? Om icD liayr soud' ick wel uyt mijn Tel springhen Tan spijl. Ksopus lie GED. In onze bron staat oreral, voor ] , ij.

Roomt, Tolght mij op het spoor, en boud litbinnea- at. Wij naerdren meer en meer, de Luet-piaela loopt ons teghen, Hoeaerdigh beeft Natiiar beschildert dese weghen.

Bier ist daer 't wesen most ; hen, Slnjter, open doet! Hij word mija stem gbevaer , en loopt ons te gemoet.

HolT-wacbter oorloft docb dees Heeren eu JoDck-vroawen , Dat zij de cieTlijckheyd fan dese plaets aeoschouwen , Ü moeyt vergolden werd.

Wat baghen groen van palm zijn hier soo glad geschoren? Wij dolen heen en weer , en worden staegs geStnyt. Wij ziJQ schier aiFgemat. De Dool hoff schijnt met ons zijn spotternij te drijven.

Wat Geest hcefl ons vervoert? Tgeselsebap, aoo mtj'donckt, vermoeyt, eou wel ghelasten Te lesschen haeren dorst en ergens wat te rusten.

Wat raed? OfF ergens een weerdinne bier op te speuren waer , Zoo wacr 't ghewonnen spel. Tsa Trandensit bier om! DE PAPEGAl EN DES VOS. Een brief, eea Bidden brief, daer Tsn de letters hlonoken Van gont eo acboonc rertr, hlor wiM een napen by Htj bande eene AmBierdamscbe jankvronw.

Doen , nereas n' Maet-roos en onrersaechde Helden , Was hier noch ander volei , dat deser loff vertelden In deuntjens niea-ghediclit ; die song'meo breet en wijt , 'tGiDclisoovatTaa, 't is waer, macrsooginclt doen de tijt.

TI meyn' iel. Roe mers sprayt, a Anna, bloem der Maeghden Die oyt door gheest en konst aen Phcebi Rey bcbaegbden ; U meyn ick , wat ick doe , boe gunsticb ick u ben , Tfoch can ick , my ten dienst , niet treckea tiwe pen.

Ou' cbankter, bl, U hart met dese toorts, gliy soogt eenander liet; Na , onder Pallas schilt ,. Sy gheefl, daUe niet en heeft.

GLy BÜjpt ons, Bosemont, en maeckt ons lieüJes pijlen, De wet-steen is u gheesl , n oögfilens lijn de vijlen ; V hart en gaeter niet , dacr ghy het onse drijft ; Vgheest en neemt niet aen, dat ghy Ind'onse schrijft: V lieilehjck ghelael dient ons tot wreede handen , Ghy zijt goocont, aUijs, nochtans doet ghy ons branden.

Wat wonders can miju Lief! Sy maecit my staegh,sy gteeli. En datse niet en is , en dalse niet en heeft.

Ghemeenlijck een verwaende geck , Straft in een- ander tijn ghebreek. Hoe wel weet menich mcnsch een yder 'i sijn te gheren , Die midd'ler-tijt niet eens let op sijn eyghen Ieren?

Haer , rrient , wal batel n , te maken yders staet , Soo door n slecht beleyt , n huys verlooren gaet. Den Wet-steen slijpt het mes , en leert de sweerdeo snyden ; Kd elf soo blijflse plomp en bot Tan alle syden.

Broer Claes, ghy wert ghenoemtcenleeraer intghemcc; , Maer seter t'gaet met n , als met des slypers sleen. TABACK-BLASEBS , IJDELHEYT.

Aen spijs die nieten voet? SiJ de plaat , vooratelhndt alltrlti K1KDEB3FELEN. Niet een hier opter aerd' en leeft , Die niet sijn lintsclie grepen beeft: Wie kenter doch soo wysen man.

Die niet ghekoot heelt, na oQ dan? Den huysraet van dit poppe-goet , Verheacht der meyskens sacUt ghemoet , Al is het Lest niaer loot off eerd' , Sy achtent al van grooter wccrd' ; Smaect u een duyf als een patrijs , Ket ghy de grut soo lief als rys, Sireckt 'o een 'eent voor een capoen.

Wat hebdy met veel goets te doen? Al ist gheriug', 'tguiit datmen heeft. Die sich vernancht in vreachde leeA. Die , soa den ioDghea lost de coordt , Noch gaet gheduerich voort ea voort.

Al is de tansa' tos vanden baat. Den aep , met dat hy 't siel , tijd' haestlijcl op de loop , En aft den meester speet, en oft hem heeft verdroten , De sim loopt vanden dans , en grabbelt naer de noten.

De simme blijf eea sim , en gaet hoer oadea keer. Hoe dwee is ona 't ghemoel als drack en pijn ons praoghea l Neemt God sija roede wech, vy gaenons oude ganghen; De weeldeleyt ons lieen tot onsen eersten stael , Des menschen ziel is wel , aUt hem niet wel en gaet.

Den pieterman heeft dat, Hy is, of goet , of qnaet, al nae hy weit gheval. Die eenich sijn Rhebrecl' eerst onlangs is ontweken , Hoe haest vervalt dien mensch weer tot sijn onde streken!

De sonde dient vermijt; en al wat dacr op treckt. Of, van een cleyne vonck , wert weer een vlam verweckt.

Hoewel dennacht-diefFpoochtsijnhnys-maer te doorgraTCQ, Er af den moorder schoon int boscli heni na coomt draden , By blijft , lioel bem ook gaet, goets moels en onbevreest : GeeadiefberooftdeamenBcb wiens schat leyt in dea geest.

Soo, als een brant-hoat doet, heeftal ons doen twee enden. Grijpt bier, ten scliaetn niet, grijpt daer, hetsaluscbendea.

Die sijn rermeynt mistal wel vat , en recht cloorsiet , Vint rrenght en hertea-lost , oock midden int verdriet ; Een grijspens, die de cop slaegU lieeft toI mayse-nesten , Viat dan oock claghens stuf, alst gaet ten alderbealen : Die 't al swaer overweeght is noyt berrijt van rou , 't Is best datm' alle dinck slaet in de beate vou.

Ydele hoop, wakenden droom. Verslijt niet nwe jeacht, met droelTelijcke daghen, 9Iaer gact weer nae het hoET: en leeft nae n behaghen Met awe Broeders bcyd en Moer die ick beclaech, A, Van n ick niet f n schey, maer t' leven ick me waech, Waer dat ghy henen gaet iek sal u ataech by weeaen , Vreest ghy niet voor de doot ick ben in minder vreesen.

Ha liad de kille doot! Herrefst doet de schoyren open , Als des Soiners betten endt , ETn baelt tboys daer wy na hopen 't Koren , eer 't te relde sctient , De droyf wort in ile pars ghement, Ceres backt, en Baccboa bront.

Hij gheeft drancli, en sy de spijs. Als armoe pynelijek woyt ontwaer Die aiet wel sit in de wol , Noch vooraien Tan spijs en dranck , Soa Tol op , als wy , God danck ; Want hy gheeft de schaeren vol.

DE DOOD — HET EINDE. Alsoo haest salt ghy verdvijaen AU een schadnw' op liet velt , Als een blom sult ghy verqnijnen.

Als het hoy te neer gttevelt , Nae der aerden , aller schoot , Waat a eynd sal sijn de doodt. Ghy, die leeft in grooter eeren, Hoogh van machten , pracht en slaet , Deockt hoe haest het kan verkeeren , Dat ghy weer te gronde gaet , Dat ghy krijght dien harden stoot Als uw eynd sal zijn de doodt.

Gierigh mensch, wat wilt ghy sparen Siaig. Wat sult ghy lan bier mee draglien? Van een rouwen eycken planck , Daer meu u ind' aerd' mee stoot; Want uw' eyndt aal zijn de doodt.

Dochters , siat gaet gliy rereieren D met paerlen ende gout, Ea nv haer om 't hooft laet swieren Met aw' strickjes menighfoat, U blancket met wit en root ; Daer u eynd sal zijn de doodt.

Ghy , die soo verslijt n leven In de wereltsche geneaght , Solt ghy niet nw' lierte geven Tot de [noyt gestoorde] vreocht! Naer] wat voorspraeck eult gliy trachten , Als ghy sult ten oordeel staen?

Niemant helpt u uyt den noot ; Maer nw' eynd sal zijn de doodt. Deif brant van nwer miDaen ' Mf tot a blaeckea doet!

Gh; zijt die icL beminne , O weerde KoniagioDe. Gby zijt mijn Broydt, mijn moeder. Mijn troost , mijn toererUet , Uw Soon ia mijn behoeder , Daer aen mijn hope gtaet.

Och bad ick soo Tcel zielen Als water, locbt, en lant , Vol van gedierten krielen Ick schonck s'd t'eendcr bant ; Gby zijt die ick beminne , O weerde ReniDginnc.

Ghy zijt diit ick beminne, O weerde Koningiane. Gby zijt die ick beminne O weerde Roninginne! Hij ia in kennia mei een bedelaar , Robbeknol , gekonen , die kem toor lljJkMcM dient.

Uatlet Bofte Brossel eens banden al de ajtheeuucbe woorden. Onge Notarissen en Secretarissen verstaander pertinent op depTonanciatien.

JeroHino : Woar woren de Hollanfschebotmuylen? T SMmptrJgg. II Corndii na Gbiileli ; XVIc. IX CoLgn hd RyHels; XVIe. IS Zie bl.

S9 , Dl. Jerolimo : Ba woor saydc gay, dagghe me niet en kuysl' Maya maalel en wambays? Daar Usergien in liuys. Maar wat roert gy de snater?

Jerolimo: Watsaydy een drol een; hoe slaeu an maya locken? R-iblieknot: Sy krallen-as-cen wijngert , seecker sonder jocken. Jerolimo : Wat dunckt u van mijn hayr , ea ist niet,scboOD en blont?

Ii Mekruil : Ghelijck een Engels knijn , bet wert al moyfjens bopt. Jerolimo: Hoe staet mayn deBonet , en deze jente" vaertjens? Jerolimo : Hoe past my dcse kraach?

I leg areii. En soB joa goet n! JeroUtno: [RobbekTiol tckuierl hem af. Robbeknol: En ick een Roggen-broot met dese beene tanden , AI wast van twaelf pont, ick brochtet heel ter aehanden.

JeroUmo : O 't is een goet stuck wercks , maer hoe? Dats ops'en Hovelingg , een Edelman staet dat fray.

Robbeknol : Saamtner een Maya in huys hy soa van honger sterven, oe groots treedt hy dacr heen , hoe aertich op zijn pas , Sonmen niet seggen dat het selfs züu Hoocheyt was , Of yemaat van zijn Raet , so trotsch ishy van wesen?

O God u wercken xiju van wonderbjer vermogben , Wie sou niet met die schijn Tan velntant zqn bedrogheu?

De Joogman komter an, en trect geliick een Prins Die genick dinck gebreckt , maer ilie t gaet na zijn vins. Hy isvcl nytghedost, encomt hieran brageren".

Al had' hy duysent pont om jaerlijcks te verteerea , Wie BOn eens dencken dat zijn bulstei' oFztjn bedt Geen ilaelder vaert en is. Acli dit dencktniemant niet!

Hoc veel dat hem gelijck in deae wereltzijn. Wel hoe ben ick so veer met mijn ghedacht ghekemen? Voorscccker was ick daer geweHicb op gheoomen.

Nq ick wil binnen gaen en slnyten 't denrtjen loe , Want 't is vooral het befit , dat ick mijn werck of doe.

Want of iel msIiOob al. Nu heb ick 't b1 versecht : Soo dol als onbedocht , Soo ranw ab onberadeo.

Waaneer een ander lejt Gcetreclt en nytgespreyt. En rost met Hjf en leden : Dan plaegUt my aldermeeat De quellingb van mijn Geest Met benlsche wredicheden.

Dan dringht my door de liuyt Bet bange water uyt Door tommeilijcte sorgen, Diea my bet herte barst. Of immermeer Terwerrcn , En. GOD IS TROUW.

Wie wyslijck doen wil woecier winst. Dien mina God meest , zijn selven minst , Die hem tot God kan neygea Die maeekt van God zijn eygben.

Min iel een Mensch , dat seker is ; Dal hy my min is t'ongewis, Dqs wil ick God mijn leven Mijn ziel en alles geven. Hy is wel dol , wel sot , wel blind , Die yet meer als zijn God bemind.

KoLH, met De Cooinck zie bl. Hij zegt, voor lijH. SALVETE FtORES MARTrRDM. Onnonzele Kiaderen 18 Dec. Toen AfflbassadeBrTanZwedenaanhatFmnscheHof.

U, nyl een Maest geboren Heer, Sy, met den Vader, lof en eer, Mt met den hejl'gea Geest ,' bereydt Van Dn lot tnder eenwigliejdt. AÜDI BENIGNE CONDITOR.

S BtkesneB. Dees' draaebt de zaigUag in hiiar' sckMt, Ea tzidaert , dacbteiide even zeer Voor man, TOor kindt, Toor lijf, nor eer.

Hier K3at de naegelate weenw. Hier , strekt de stok het derde been Den öaden man, die niet als slaaf Gezint te varen is te graaf.

Hier acbeiden d'öuwders van bon kindt, 't Welk ecdt in 's Konings dienst Terbiodl. De broeder Tan de zoater spreidt'. De Triendt Tan dnwde kennis scheidt.

Onsebnldigli balling! Al had hy schnldt, vcrschdnen zduw. Gelukkigh driemaal, dien een' speer Biet ijzre punt , dft houten staf, Door 't vier gescharpt , in 't vailigh graf Gheborgen heeft voor all' dlendt.

V vlieden is het onbekent , 1 OilMpntlll. Hoe bitter dat de kenzc 2y Van ballJDgschap ofl slaverny.

NAAR HOLLAND. Blulo , Het [lijn zoontjen]. Bet van loffren. WUt , oren , dit geluidt bemuyren ; en doet stremmen I PtiaUTHHD. Men steke de trompet om 't iegher op te wekken.

Baelo: O Irdaw gezelschap, hier te marren is nietgoedt. Wy weaschen 'l al gelijk. De Lemel, Taderlaadt, spreid' OTcr n zijn' zeglien.

O plaals van ons' gehourl , die hoed' u Toor geqnel! O Yaderlandt, wy gaan. Het gae u eeuwigh wel 1 Bur. En vinden ons ter plek , Haer niemaod te gebieden deelt over ons.

Verstrekt den vdlk' een G Wt op aardeo, Bae. Ik heb de magüt niet om te weiden 'tgeeu gtiy wilt. Laat ons onlfangeu dan den Vdrst op deren schildt.

Hef op. Hier ia dor BaetLaawren mo- ghenbeidt. Lang gezoudt! Altijds in eer I En 't mangel zijner stam aan sprnilcn nemmermeer.

DE STEERT-STERRE IN I6I8. Een ander nieuwe Slerr' beeft haer vergnlde stralen , Het onKewoonen glans, op 't Aertrijck laten dalen Als door het Franscbfl laot om Godes suyver woort VViert overal gepleecht dien grouwelijckea Moort , MEDB TElU.

Ed CTOiTTel nocIiUas, door Godcs TTOaderTverckeo , Der Martelaren hloet vas als ket zaet der Kercken, Eq Godea heylich Tolck, int midden van de doot, Wiert tot het rechl ghclooF noch meer als oytgbenoot.

Vei'Tveckt door aijne doot , ghcreynicht door sijn bloet. En Tvaclit met Trees en angst wat dit beduyden TTtl.

Coom Godes ware Soon, coaui Ttarc Sod, coom weder Coom naedert nwc Rerck , en dael nu immers neder Met dijncn TTeerden geest , en.

Goddelijcke cracht , Ter plaelse daer u TTerct met TÜit na wert betracht. Owm ware Vrede-vorst, en stel doch in de stede. GOEDE TEERENS. Die langhe was TerLoolen!

Te reclite stieren. Een Icgher zonder schroomen Om onzen noodt 't ontsellcn , Tol ons vaerl komen , ons wacrt komen , Siel hier de krijgsvorslinne!

Satan, waer solt g'u wenden? Weest weil'koo. O schoone Jesse roede! O schoone , en:. Haer schoonder bloeme! Dit schoongevoegt gehoovr en bukt ook niet ter aerde, Maer naer den hemel strekt tot teyken sijner waerde.

Dit handwerk komt gantsch niet van menschelyke kracht , Geen vader sulx begreep , geen moeder suli bedacht. Jae die sich allermeest op dese saek verstonden , Bekenden dese kunst onmoglyk te deargronden , Dus d'oorsaek van den mensch hier uit te vinden staet let reedlijks dat den menseh seer verr' te boven gset.

Het Heydeuftch wangeloofT, by Koningen verweert is evenwel vergaen en aU de eneea verleert. De Saraeijnache wet behoud nocb hare liraghten , Door het Spaansch geweld eude Stambolsche maghlen.

Goed moet de wortel sijn waer uit een boom gal spruyteB , Die noch Toor tyd eu wijkt noch voor gcblaes ran buyten. NogK isser eene knooj die ons hier staet t'ontbindeo , Dat dit diT boosen schip gaet met begeerde winden Voor ebben ende siroom , en dat der goeden boord Het soute water drinkt en in de gulven smoorJ.

Bespotters van den eed, opvraters van de menschea Vergaren eer eu goed en krygen wat sy vrcnschea : Waerom den eene werd gcrabraekt en gekiooft, Den and' re raekter deur, en krijght de kroon on 't hooft.

Ja sterven dikwiU nogh een scbandeljke dood. Al die geheymenis van 't overwys beleyd , Waer door liet eenwigh heil den menscben ia bereyt Aleer dat oit gevest des werelts snylen stonden Sal met verwondering de blyde ziel doorgronden: En al Let gnnt alhier gudvrughtelyk is gedaen Sal met een soet gebeagh in 't hart geschreven staen.

Met lieRelyk gelnrd aen hem daer 't al van qnam Lofsingen ende dank aen 't onbevlekte Lim. B PIMut. Het was der Goden eer dat veel gepaerde slaven Tot doodelyk geveght haer op het sand begaven , Jae d'oaders schroomden niet, soo wbe de werelt blind, Tc moorden jammerlyk haer verschgebooren kind.

Haer Christas niet alsoo : ly wil niet datmen 't schelden Met Bcbelden, nogh het slaeamet slagen sal vergelden''': Soo ik den schelder scheld ; soo ik den slager slae , 'tGnnt ik in hem misprijs doe ik hem selver nae.

U 'I II Boet itr muiniiase. XIX, Ie lielpen die ons-lel, Ea voor den lasteracr Ie storten OQS gebed? Dielot iiw oorspronktijd van God was toegepast' , Die n bet becmeHight becHt eerstmael doen aanschonwen ,.

Op dat gby eens met my sood dragcadeeaea last! Door ''t rasend ongeluk ons 't aller dierste staat. Hel bitter ongeval laat daarom niet te raaken Mijn eer, mijnnaam, ni'jn goed, liiijn vryheit , als gby Ja Bcfver het kan siji , dat die geprcesen saaken aiet , Een ooTsack sijn geweest van ',t schandelyk rerdriet.

Haar doch die groote Godt die alles kan bestieren , Die goed Irckl nit hel quaad , o alderliefsie Troov. Die beeft aldus genÜt in allerley manieren - Besocken mijn gedull , en uwe vaste trouw.

Haar gby , o soclen Dagh , hoc sijt ghy hier gekomen? Weet gy niet dalter is een hard besluit genomen , Dat niemand ons alhier magb koomen sprceken aan?

Nadien n dan staat. G ' Ach! Schiet , ooghslens , schiet , ick. Bal ghenietea Meer vreaehd dker voor dan' yemand weet.

DE POEZIJ. Daer en belpt aheen vroegh op wesen Daer en baet gheen vlytigh lesea Daer niet ghald jped onderwpa Ala God self [nietl gaet te wercke.

En Taa ons hert maecbt eea Kercke Daer hy stngt gjn lof en prjs. Of hy schoon liier op der eerden Is als slyck van gheender weerden , Is der dwasen sdiimp en spot , Of hem hier niet word ghegheven Gond noch silver oen te leven , Synen grooten loon is God.

Al tiaet u Godt in geidt, en goedt, Ia naem, in faein, ia vleysch, ea bloet, Hond moedt ' In D Tiif sinnen ; Den IleeT verbevdt. Lief Tolght na leydt.

Behoud inwendigh Btercken moedt , In lief, ia leet , ia sucr , en bocI , In goedt- Besit en derten : Huud dese leer , In Rucht, in seer, In leven , en in glerven.

PORPHTRE EN CYPRINE. Qedrnkt met Eerklük Tsrlof. Zg werd inmiddelt gtdtBongtn SrancitU haar hand te genen. Als gby 'u soete rnit door 't sternen cont aenneerdea, Die nacht noch dach een nar in yrengliden hier en leeft?

Waerom terbloydeö hert ghy voor dit swert dan beeft? Wee my bedroefde vrou, och ocliwecmythoeBchroomnick! Porphyre : Waerom deyst ghy Tan my , waerom so grooten grou"?

O Cyprine , Cyprien! Wu dit den soelen schijn van nven herUen brant? Waa 't dat, daer ghy me soo lislicb weest van cani?

Wat haet my no Uen roof , die ick , om n te coopen , Op zee en op het lant dwaeslijck heb beloopen? K' heb o aitijt bemint, en nn hoewel ick sterf, T' valt my nooh even.

Wat 's dit Tcmlocckle long-h, hoc ilorfdy u Teretanten, Sonder rerlof vaa '. Al hebt ghy troQ cii cel dear [I'afiiin uuersproDghen , R'en geef Q niet de?

V ouders sijn gepaeyt, ghy leeft naer hen geboden, Ocb wee! B, MMR aEKDKICI rAT-D'lElU. PRONCKEN CLAES. Haer lacen Die my brocht aen den dans , daer ick om ly den last.

Wel ick sieii ginder licht, slaet gacysy comt my leghen, Om my te haelen t'hoys, dit gaet noch lieflijck toe!..

Claet: Wat son idb peyaen dat ghy my liier soot ontmoelen Griel: Wel hoe verstaen ick dit? En sijt doch niet geatoort , maer t'ia een ongenal.

Want met Je derde reys was 't altemael rerspelt. Dies ick om weder vraeck , en t' verlieg te beletten. Dan slaen ick u noch baet , en stellent u betaelt.

S OpHchUni mi- Claet: : waer mijn gelucl,iRk mocht een ander kiesen, 1 in Tre, dit is eici beale lot. LEKKER ETEN EN DRtNKEN. De Moffcichang die leert aen nederhejt te wennen , De MoffeachBDB alleen leert alle kra;en keonen De MoAescbaos die leert het teeten van het vee , Het koken van de Bpjs , het maecken van de mee.

De iteden staen an leeg , de Moffeschans. Met mijn vrient lek my dan vinde Onder een geieyde linde: Daer ontliaele ick op de wijee Van het landt , my en mijn vi'int , Ons gewas is onsc spijse , En al vfatmen buytcn vint.

Onsen Hof die is de mart , Die ons vrachten , sacht en hart , Van de booinen , en der eerden , Stelt ter hant van aller weerden: Van 's gelijeki , van dagli lol dage Is den groensel mart alleen ; Die ons levert naer behagen Crnyt en wortels in t' gemeen.

S BetiodBld. Twee drie coppels jonge dnyven , Geven tijtvsfdrijf in knnyven ; Of men valt aen jonge kieckcn. By gebreck van desen pot , Crijgen wy den Hulsepot Vanden lande , naer de stonden Vanden jarc zijn bevonden.

Ofte cant den tijt verdragen, S Dfljn. Al te tem is ons qanrtier. Niich gebcarl het maer secr idden ] at een hert of vertlien, los Van üc Jagers nette en hantf Uyt het vaste Vhenderlant Hier by ons eomt over loepen , Om ec.

Knecht en meyt qnaiii nytter houcken , Die sy eick haer es vMt las. STDDEEREN TE LEmE!?. Die te'Leyden achterstrael Steenen trappen , ende qnelLeQ Hare sinnen inder daet Nergens mede, dan alleen Om haer naer den stijl te cleen ; En haer seffens naer de wetten Vanden tijf reyn op te setten j Om de banden net Ie leggen Met tandeersel acn de kant.

IS Ziao. Wel geleerst en wel gespoort , Altijts ruyters sondci' pecrden, uincxst de straet te zijn gehoort; Daersc met dees nieuwen vondt Hare coasens in den grondt DoOTgesleten , arme gecken!

Haren caelen joncler det. IS Dm ut ipBlga. Hare fcagie wel verloonen. Worden heen gewaeyt. Dese zijn 't die daer , Onder een gebaer Van den Trjdom soet, Slaren tmd Itaer lusten , In du ttcrelt rusten WieffW haer gemoet.

Wie sond' denken , dat 't Mael dat Chrisins at, 't Welk om liefde leert , IKior dea dHyrels listen In een sbhoot van twisten Sonde ijjii Torkeert?

CLICBTB OTH 1 TUDULDE CIBHTEJMM. MARIA — DE DAGERAAD'. De duystre nacht der sonden, In deze wereldt woest, Heeft onsen wil verslonden. En ons -rerslandt verroest.

En slieren loor aijn leere , Ons Schij ter rachter haen. Wanneer, eoz. VerscKeyden van colcure Was zy, wit enJc root.

Met een boo soutcn geore , Het lielit sy oiu aenboot. Versclieylen , enz. Om Moeder , 'enz. Ods schip kunt ghf beliouwan Betalen, onse ichulf.

Are Tan , enx. Gelooft, eui. Jeaed , scliooilicid , Adel , innntcn uit En bloejen in een sclvc sjirnil; 1 TMlich op il. Sy sterft eer danse smert kan Toelen ; De siel vertrekt na hooger stoelen.

Heldin van ideüjcken slam! Die als een kuiseh en snyver lam Uw reynicheydt wout Gode schenkken. Met vreugd wy jaer op jaer gedenkken Aen aven slrüd liier ajtgutrees, Aen aw verwiauiug ongemeeo ; G; port ODS aen om op te stiigea Ed Balken Palmtak te Terkriigen.

Uw lecrliike gedachtenis De Kerke een lieflük Wierook is. Uw sterk geloof doet odb ervarea Dat het niet leid in 't lal der jareo.

Ter dood gy slapte met meer iqoeds Als Bralt oit na haer brailsfCa koets. Het schreiter al, gy aitgesoadert, Den ouderdom aw jeagd verwondert.

Sulpuit — lil U. SilniCL 3. Liep eeuen zoeten rey van maeghden te gemoct : Ick zingh des Christenlielils strijd wapens en uartyeo.

Of lierer dayiend doon te lyden dan te vli'en. De raierny vanght aen'met een vermenght gclnyd. Dat nae-den sterren klimt, en aen den hemel stuyt, Wiens Trolijck voorhoofd haest verouvdet vande rimplen.

Wiens alderhelderste oogli zelf schemert vaade wimplen , En yan 't geslepen atael , dat wederzijds gesclierpt.

Zoo Taeck 't zijn lyaad dreygLt den bliiem op liem werpt, 't Bloed stroomt tot een roodmeyr, welcxheete baren brny- Ed droef layd dea adieu der zielen die verhayzen.

Zy daeld van boven af met haer sneeuwitle vlercken , Eb grijpt d:e meest uytsteeckt in ridderlijcke wercken tJyt t midden Tanden strijd, die vnyrigli is en straf.

En op een woeste plaets voerd liem ter zyden af. Dit Christ'lijck wapenluygh voor 't ander wilt omgorden.

En op een nienwe wyze een Christen Krijghsman worden, Treckt deze rastingh aen, en kiest die sleyle rotz Tot eencn vasten borght, znlci racd de Wijsheid Gods.

Die waerlijck lijt alleen der schepselen vooghdesse! Waer hebbe ick oyt verscbuld' dat ghy mijns gade slaet En 't vreughdenrijck paleys uws lieven Vaders lae?

Die BcKtld-'t beproeft geloof, waer door' men vranckea tg;! De Ridder, si verbaest of 't waerheyd was of wacn. Verpletterde den kop mn alle uwe crfryanden.

Toorvcchterl en verbidder! Van 't rood gesloyert heyr, aenschoawt, aenscboowt den Ridder Die nwe benden volght, en zijn behagen scliept. Die beter een Godinne ah slerflijck mensch gelijckt.

VXH TOÜIEL. De Sceplers deyle ick om : de Iroonen en de banden VanKoningh, Yorsti enGraef, zijn zegens myner handen.

Inwendigh 't bent tapijt de wanden houd gescholea. En d'oyevaer op 't dack met zynen klepel klept. Is 't anders ali kUer good en ziWer dat hier blinckt.

Van al 't geea ghy beloofd en geefu j niets met allen AJs ramp en drnck Ie loon den genen die n diend. Verziet n Dny vels zaet , verziet n voor mijn schelden : Vlied na den afgrond toe , nw mnnt wil bier niet gelden.

Die lezende versaft , en min tot kennis koomt. Zo 'twaerheyd streckeamagb, gewis hoe wilmen vloeckeo MOR J, TAK TOHDEL.

Daerby rerdicbtmen noch, zo TremdalB praetgemeen. Dat Christus 't vierschaer Gods rijns Vaders lalbekleen : Uaer zo 't vaeracbligb is , vat zalmen foe gaen scbryTen 't Vertraden van zijn komst , en 't stadieh acbter blyven?

Gaet Teyld aw logenkraem den Dayvel nwen vader : Gaet prentkt den Saduceen , en die geen bope en beeft. Hoe langb zijn komst vertraegbt-, 't werd t'zijnder tijd ver- Uacr 't wil te spade zijn als gby 't geloovea zalt.

Die leden zijn haers hoofds in droefbeyd en in lyden : It Gnbbalt. HEL]iDi Vovdbuds tcekeode geb. Spelling als bl. Hoe flaenT bezwijckt mijn bert schier allen oogeoblicken, O wee!

Rey van Staetjonffren : Wat krijgbslie komen hier die meer zijn als gemeen 1 Waer vli'en wy? S Tmi. Dochter Sion : StaeljonfFren Tolffbt my nae, eahelptoiutfrafrerbiddeii.

Ootmoedigbeyd n roeght. God , om wiens aenscMJQ inyglit de Rey van 's Hemels Koor, My aengenaemheyd iond, drnypt lionigliopmijnlippCD: Dat ick bewegen magb zoo zielelooze klippen Als xijn der Tpnden onbojgblijcke gemoen.

S Stnlbn. Ha komdy nneeclen. Ng 't gfas terloopen is na roept men om genade. T, : Een welgeboren Vorst zoeckt 'l voordeel van den lande.

Dg Veldheer beeft zijn leet ten nytersten gewroken. Den lodea was 't vergnnt liaer dorpels te bewoonen , TeleztfuhareD oegst, en Koningen te kroonen.

En Vonten van baer bloed met parper te bekle'en. D'aenstellers van 't rnmoer zijn elck een opcabaer. Vcrepieders lijn wy niet , ooli neen , maer Trome lieden , Genadigh Landrooglit , wy zijn Christenen gedoopt , Een vreedzaem valck , dat steeds op lesiis Gbristua hoopt.

Der zielen Heyland : dien de goddeloze loden Zoo schelms betichton , Pn zooschaadelijclcen dooden : Wy gaugera in zijn spoor , om zynen naem versmaed , Te strengli van haer TerTolffht , en tot in 't graf gebaet.

En 't eysHjck moordgescbrey dat herwaerts inde pppen , Der hooge bergen klonck ran Ascalon , van lappen , Van Plolemaide , lotapa , Tariclieen , — Aphaea.

Utweynige Edel Heer ons arme Pelgriouioad'B. Terenliut : Dw antwoord my Ternoegbt. Reg van CItritlenen : Helaes! O God! DOOB ToroiL. Dit treurspel dat hier is gespeelt zoo bloedigh laogb.

Hoe was al 't helsQhe Spoock ontketent op die dagh , AI9 God zijn liefste Zoon zoo bloedigh sterven zagh ; Die strengb ghebonden , en geslagen , en bespogen , Gerockt vierd , en gcpluekt, gesleept en voortgetogen : Die naeckt ten toon gestelt eens ycders gaepspe!

O vreedbeyd ongehoord! Indien noch 't loos gebroeuzijn straf bad wiflen keeren,. Zy wierd bun klaer gespeld zelf van de mond des Heeren , Die zich omwendc , en riep : belaes!

Hier most hy, oaeclt aen 't hout gehecht, te tchendighifdai Twee Uaorden , die hy ughgekraystop beydezyden: Bier wierp de Krijghs-Kaecht om Eijn kleederea net loth ; Hier bad ny voor zija beals, en wierd ran nienws bespot ; Met galle ea eecl gelaeft.

Wanneer de Zee verlaet haer palen niet om temmen , Te lande berst , enbriescht, en op de baren zwemmen De menschen doet , en 't vee?

Dan tal de Reje der Aertz Eng'lea dalen af.

Browse Alte Oma pictures, photos, images, GIFs, and videos on Photobucket. Beste oma Laik. Rosl Mayr, Actress: Drei Schwedinnen in Oberbayern. Rosl Mayr was born on December 30, in Regensburg, Germany as Rosa Mayr. She was an actress, known for Drei Schwedinnen in Oberbayern (), Hurra - Die Schwedinnen sind da () and Isar 12 (). She died on June 26, in Munich, Bavaria, West Germany. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. English Translation of “Oma” | The official Collins German-English Dictionary online. Over , English translations of German words and phrases.

Big oder kylee assfucking Reife Lesben Ficken bravoteens Reife Lesben Ficken horny das. - Ist das die Dating-App, auf die queere Menschen gewartet haben?

Es wird mit warmen Massageöl Muschicam.
Alte Oma VeuGeln
Alte Oma VeuGeln Changes in the brain transcriptome after DNA Aβ42 trimer immunization in a 3xTg-AD mouse model. Neurobiol Dis. Dec 11; Authors: Lambracht-Washington D, Fu M, Hynan LS, Rosenberg RN Abstract Alzheimer's disease (AD) has been associated with accumulation of amyloid beta (Aβ) peptides in brain, and immunotherapy targeting Aβ provides potential for AD prevention. ~~; ^^^ GESTICEIMMORRBRANWIMATIVATIT Schenking Afd. Rotterdam COLLECTIE Branco van Dantzig 1. Onze Taaltuin. Maandblad voor de wetenschap der taal als volksuiting. Alte Oma is on Facebook. Join Facebook to connect with Alte Oma and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world. Ad Roddfrickvat mocht u kennis so bedwelmen? Hod, Niemant tal du de straf uwer ilrngheii daDaLsick, Stant op ca maackt rnyiu-baan, iek sal 't op my gaan vreecken. Jerolimo Gantz Sex Scene Hoe past my dcse kraach? Warnar: En gdeefjef niet weer gauwedief, toot jon zijn de Waer zijn jou hanghden?

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

1 Comments

  1. Kikasa

    Ich entschuldige mich, aber meiner Meinung nach lassen Sie den Fehler zu. Geben Sie wir werden besprechen. Schreiben Sie mir in PM.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.